Trwa ładowanie...
da9pi27
espi
29-12-2011 16:53

ECHO - Umowa kredytowa (64/2011)

ECHO - Umowa kredytowa (64/2011)

Share
da9pi27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku spółka Galeria Olimpia - Projekt Echo - 98 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396402 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podmiot zależny od Emitenta, podpisała z Nordea Bank Polska SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, (dalej: Kredytodawca, Bank) umowę kredytu (dalej: Umowa). Na warunkach określonych w Umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku: 1/ środki pieniężne stanowiące kredyt
budowlany i inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 15.372.421 EUR (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden euro); 2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 6.587.100 PLN (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych); Kredytobiorca wykorzysta kredyty wyłącznie w następujących celach: 1/ Kredyt budowlany - w celu sfinansowania kosztów projektu oraz refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę; 2/ Kredyt VAT - w celu sfinansowania lub refinansowania podatku VAT; 3/ Kredyt inwestycyjny ? wykorzystana transza kredytu budowlanego zostanie skonwertowana na kredyt inwestycyjny. Kwoty kredytu są oprocentowane; dla Kredytu Inwestycyjnego i Kredytu budowlanego ? według 1 lub 3 miesięcznej stopy EURIBOR, dla Kredytu VAT ? według 1 lub 3 miesięcznej stopy WIBOR; powiększone o marżę banku. Środki pozyskane na podstawie umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę centrum handlowego
"OLIMPIA" w Bełchatowie ul. Kolejowej i ul. Armii Krajowej. Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco: 1/ w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego ? nie później niż 30 czerwca 2018 r., 2/ w odniesieniu do Kredytu VAT ? 6 miesięcy po dacie zakończenia inwestycji, nie później niż 30 czerwca 2013 r., Spłata zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku związanych z Kredytem zostaje zabezpieczona poprzez m.in.: 1/ hipotekę łączną o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na Nieruchomości, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu Inwestycyjnego; 2/ hipotekę łączną o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na Nieruchomości, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT; 3/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich akcjach w Kredytobiorcy, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu
Inwestycyjnego; 4/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich akcjach w Kredytobiorcy, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT; 5/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich udziałach w Komplementariuszu, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu Inwestycyjnego; 6/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich udziałach w Komplementariuszu, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9pi27

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2011-12-29 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9pi27
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
da9pi27