Trwa ładowanie...
d21ukt2
d21ukt2
espi

ED INVEST S.A. - Aktualizacja informacji o emisji obligacji ED invest S.A. (7/2014)

ED INVEST S.A. - Aktualizacja informacji o emisji obligacji ED invest S.A. (7/2014)
Share
d21ukt2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji o emisji obligacji ED invest S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ED invest S.A. (?Spółka?) przekazuje informacje o dokonanych zmianach w Dokumentach informacyjnych emisji obligacji serii A i B (?Obligacje?). O planowanych emisjach Spółka informowała RB nr 4/2014, z 2 kwietnia 2014 r. Na podstawie podjętych uchwał Zarząd Spółki: 1.określił na 5 % wysokość stałej procentowej marży, która powiększona o WIBOR 3M ( ustalanego na 3 dni robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia okresu odsetkowego) stanowić będzie oprocentowanie obligacji, wypłacane kwartalnie. Marża procentowa była ustalona w book buildingach, przeprowadzonych odrębnie dla każdej serii obligacji. Pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się w dacie przydziału obligacji, o którym Spółka poinformuje odrębnym raportem; 2.dokonał zmiany ilościowego progu, będącego warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku, określając go na 6.500 obligacji prawidłowo subskrybowanych i opłaconych; 3.zdecydował o podjęciu kroków celem wprowadzenia obligacji obu serii do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, którego
organizatorem jest GPW. Powyższe informacje uzupełniają i aktualizują treść przywołanego RB nr 4/2014 r. w sprawie emisji obligacji. Każda z serii liczy do 7500 sztuk zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, emitowanych w formie niematerialnej. Są to walory 30 miesięczne. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1000 pln i jest równa cenie emisyjnej. Wartość emisji każdej z serii przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki. Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., NR 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-19-68-486 012820030
(NIP) (REGON)
d21ukt2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Zofia Egierska Marek Uzdowski Zbigniew Wasilewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ukt2

Podziel się opinią

Share
d21ukt2
d21ukt2