Trwa ładowanie...
d1ez7t6

EFH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

EFH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d1ez7t6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 28 463 38 319 6 820 9 256
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 764 7 488 -902 1 809
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -37 847 28 512 -9 068 6 887
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta -37 847 28 512 -9 068 6 887
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -918 -9 842 -220 -2 377
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 578 -1 443 378 -349
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 344 -12 091 -322 -2 920
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 146 600 000 146 600 000 146 600 000 146 600 000
Podstawowy zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w PLN /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 311 957 391 796 76 307 88 706
Zobowiązania razem 141 549 150 265 34 624 34 021
Zobowiązania długoterminowe 95 319 119 295 23 316 27 009
Zobowiązania krótkoterminowe 46 230 30 970 11 308 7 012
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 156 747 226 512 38 341 51 284
Kapitał zakładowy 146 600 146 600 35 859 33 191
W tabeli prezentowane są dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej. Dane jednostkowe umieszczone są w załączonym pliku z wprowadzeniem do Sprawozdania.Pozycje od I do IX zawieraja dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 i od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku odpowiednio. W pozycjach X - XV powyżej prezentowane są dane na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012 i 31.12.2013.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EFHQ42012_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie
EFHQ42012_ Raport_skonsolidowany.pdf Raport skonsolidowany
EFHQ42012Raportjednostkowy.pdf Raport jednostkowy
EFHQ42012Pozostałeinformacje.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Tadeusz Bieniak Prezes Zarządu
2013-02-28 Michał Tober Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Michał Barczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

Podziel się opinią

Share
d1ez7t6
d1ez7t6