Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
07-03-2013 08:47

EKO EXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

EKO EXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

Share
d1arxkp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 720 27 748 2 808 6 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 692 8 144 645 1 967
Zysk (strata) brutto 2 250 8 625 539 2 083
Zysk (strata) netto 1 525 6 863 365 1 658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 238 -444 1 015 -107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 363 -2 046 -2 243 -494
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -529 5 567 -127 1 345
Przepływy pieniężne netto, razem -5 654 3 076 -1 355 743
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 196 32 251 7 954 7 790
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 710 3 212 1 608 776
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 485 0 116 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 096 1 738 1 221 420
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 486 28 450 6 346 6 872
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 040 1 040 249 235
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 405 000 10 405 000 10 405 000 10 405 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,66 0,04 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,66 0,04 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,74 0,61 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,74 0,61 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@ekoexport.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 2013-03-07 o treści:
Zarząd spółki Eko Export S.A. publikuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 28 lutego 2013r., w zakresie rachunku przepływów pieniężnych. Pozostałe pozycje bilansu pozostają bez zmian. Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Plik Opis
załącznik do raportu bieżącego 14-2013.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
pozostale-informacje-IV-kwartal-2012.pdf Pozostałe informacje - IV kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 17 196 16 425 13 081 11 788
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 058 1 042 1 244 1 333
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 12 187 12 385 8 855 8 559
Należności długoterminowe 723 733 744
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 723 733 744
Inwestycje długoterminowe 1 270 96 85 10
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1 260 85 75
w jednostkach powiązanych, w tym: 1 260
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 260
w pozostałych jednostkach 85 75
Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10 10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 957 2 169 2 153 1 886
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51 25 9
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 906 2 145 2 145 1 886
Aktywa obrotowe 16 000 20 009 19 171 16 922
Zapasy 5 529 6 013 9 223 8 522
Należności krótkoterminowe 4 610 6 191 3 217 6 484
Od jednostek powiązanych 360
Od pozostałych jednostek 4 250 6 191 3 120 6 484
Inwestycje krótkoterminowe 4 817 7 123 6 093 1 644
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 817 7 123 6 093 1 644
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 4 557 2 826 178 402
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 260 4 296 5 914 1 243
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 044 682 638 342
A k t y w a r a z e m 33 196 36 434 32 251 28 780
PASYWA
Kapitał własny 26 486 28 867 28 451 25 568
Kapitał zakładowy 1 040 1 040 1 040 1 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -541
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 285 -1 585 -299
Kapitał zapasowy 25 747 25 629 20 939 20 949
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -92 -92
Zysk (strata) netto 1 525 3 782 6 863 3 670
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 710 7 567 3 800 3 212
Rezerwy na zobowiązania 68 86 95
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 86 85
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 10
długoterminowe
krótkoterminowe 10
Zobowiązania długoterminowe 485 485 211 751
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 485 485 211 751
Zobowiązania krótkoterminowe 5 096 5 877 2 201 1 738
Wobec jednostek powiązanych 10
Wobec pozostałych jednostek 5 082 5 873 2 198 1 736
Fundusze specjalne 4 4 3 2
Rozliczenia międzyokresowe 1 060 1 118 1 293 724
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 060 1 118 1 293 724
długoterminowe
krótkoterminowe 1 060 1 118 1 293 724
P a s y w a r a z e m 33 196 36 434 32 251 28 780
Wartość księgowa 26 486 28 867 28 477 25 568
Liczba akcji (w szt.) 10 405 000 10 405 000 10 405 000 10 405 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,77 2,74 2,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 405 000 10 405 000 10 405 000 10 405 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,77 2,74 2,46
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-31 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 183 11 720 10 816 27 748
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 183 11 720 10 816 27 748
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 780 9 381 6 058 16 721
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 780 9 381 6 058 16 721
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -597 2 339 4 758 11 026
Koszty sprzedaży 122 307 427 1 121
Koszty ogólnego zarządu 429 2 190 536 1 576
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 148 -158 3 795 8 329
Pozostałe przychody operacyjne 66 4 371 566 566
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 1
Dotacje 58 232 81 81
Inne przychody operacyjne 8 4 118 485 485
Pozostałe koszty operacyjne 1 300 1 521 913 751
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 226 1 226 445 445
Inne koszty operacyjne 73 295 469 307
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 382 2 692 3 447 8 144
Przychody finansowe 56 189 631 565
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 56 189 10 49
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 621 516
Koszty finansowe 146 632 14 84
Odsetki w tym: 29 67 14 84
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 117 564
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 473 2 250 4 065 8 625
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -2 473 2 250 4 065 8 625
Podatek dochodowy -215 725 846 1 762
część bieżąca -171 784 873 1 694
część odroczona -44 -60 -27 69
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -2 257 1 525 3 219 6 863
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 257 1 525 3 219 6 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 405 000 10 405 000 10 405 000 10 405 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,22 0,15 0,31 0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 405 000 10 405 000 10 405 000 10 405 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,22 0,15 0,31 0,66
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 451 14 812 14 812
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 451 14 812 14 812
Kapitał zakładowy na początek okresu 1 040 891 891
Zmiany kapitału zakładowego 149 149
zwiększenia (z tytułu) 149 149
emisji akcji (wydania udziałów) 149 149
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 040 1 040 1 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
nabycie akcji własnych
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 285 -1 585
Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 044 -241 -299 -299
zwiększenia (z tytułu) 299 299
zmniejszenia (z tytułu) 745 -541 -299 -299
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -241 -1 826 -299 -299
Kapitał zapasowy na początek okresu 20 939 14 013 14 013
Zmiany kapitału zapasowego 118 4 808 6 926 6 926
zwiększenia (z tytułu) 118 4 808 7 100 7 100
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 118 118 7 100 7 100
z podziału zysku (ustawowo) 4 690
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) -174 -174
pokrycia straty
koszty emisji akcji -174 -174
Kapitał zapasowy na koniec okresu 118 25 747 20 939 20 939
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 863
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 863 1 322 1 322
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 863 1 322 1 322
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) -6 863 -1 322 -1 322
podział zysku -4 782 -1 322 -1 322
wypłata dywidendy -2 081
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -92 -1 424 -1 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -92 -1 424 -1 424
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 92 1 322 1 322
pokrycie straty 92 1 332 1 322
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -92 -92
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -92 -92
Wynik netto -2 257 1 525 6 863 6 863
zysk netto -2 257 1 525 6 863 6 863
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -2 381 26 486 28 451 28 451
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 486 28 451 28 451

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -2 257 1 525 3 213 6 863
Korekty razem 2 171 2 713 2 489 -7 307
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 314 876 192 375
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 84
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw -18 -28 56
Zmiana stanu zapasów 484 3 791 -731 -7 952
Zmiana stanu należności 1 571 -1 470 2 896 -320
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 -15 127 917
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -208 -442 -15 -468
Inne korekty 16 6 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -87 4 238 5 708 -444
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 3 038 -9 363 -1 002 -2 046
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 132 -3 800 -749 -1 793
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 2 905 -5 563 -253 -254
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 2 905 -5 563 -253 -254
nabycie aktywów finansowych 2 905 -5 563
udzielone pożyczki długoterminowe -253 -254
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 038 -9 363 -1 002 -2 046
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 118 2 961 -11 7 075
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -11 7 075
Kredyty i pożyczki 2 961
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 118
Wydatki -1 029 -3 490 -425 -1 509
Nabycie akcji (udziałów) własnych -241 -1 409 -299
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -2 081
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek -788 -147 -938
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37 -188
Odsetki -16 -84
Inne wydatki finansowe -299
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -911 -529 -436 5 567
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 035 -5 654 4 270 3 076
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 035 -5 654 4 270 3 076
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 4 296 5 914 2 838
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 260 260 4 270 5 914
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2012 korekta.doc Dodatkowa informacja - IV kwartał 2012
sprawozdanie-finansowe-IV-kwartał-2012 korekta.pdf Sprawozdanie finansowe - IV kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp