Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

EKOBOX - Zawarcie znaczących umów (3/2015) - EBI

EKOBOX - Zawarcie znaczących umów (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 5 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren. Stronami umów są: Zamawiający: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Wykonawca: EKOBOX S.A. Roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy i linii nN w podziale na zadania 1) RE Piotrków Trybunalski (zadanie 1) w obrębie gmin: Czarnocin, Tuszyn, Dłutów, Będków, Grabica, Moszczenica(I) Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 400 000 zł 2) RE Piotrków Trybunalski (zadanie 2) w obrębie gmin: Piotrków Trybunalski, Sulejów, Mniszków(II) Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 300 000 zł 3) RE Tomaszów Mazowiecki (zadanie 2) w obrębie gmin: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów, Końskie, Gielniów, Aleksandrów, Sulejów(XX) Łączna kwota netto, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 500 000 zł 4) RE Łowicz (zadanie 1) Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 500 000 zł 5) RE Łowicz (zadanie 2) w obrębie gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Rogów Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 400 000 zł Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższych 5 umów ramowych wynosi 7 100 000 zł. Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tych umów Zamawiający w oparciu o "Wykaz standardowych elementów przyłączy i linii nN" z ofert Wykonawców, z którymi zawarł umowę wyliczy wartość zlecenia i zleci wykonanie robót Wykonawcy oferującemu najniższą cenę na zlecane roboty. Wyliczona wartość zlecenia stanowi wynagrodzenie wykonawcy. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest łączna dla wszystkich zawartych umów w danym postępowaniu. Kwota wyczerpuje się
poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia. Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń uszczegóławiających przekazywanych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza bez uwag. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od realizacji zlecenia uszczegółowiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy ? w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za roboty objęte zamówieniem cząstkowym, 2) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia uszczegółowiającego- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za roboty objęte
zamówieniem cząstkowym , za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w usunięciu usterek poodbiorowych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za roboty objęte zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień opóźnienia, Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamil Suchański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y