Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

EKOKOGENERACJA - Zbycie udziałów w podmiocie zależnym (12/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Zbycie udziałów w podmiocie zależnym (12/2015)
Share
dpg1tr4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie udziałów w podmiocie zależnym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. podmiot zależny Emitenta ? spółka Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. zbyła 276 udziałów dających prawo do 55,20% w kapitale i głosach w podmiocie współzależnym Emitenta ? spółce Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. (dalej zwaną ?Spółką?) na rzecz dotychczasowych wspólników Spółki. W wyniku opisywanej transakcji Spółka posiada następującą strukturę udziałowców: ? Bogusław Kotarba - 201 udziałów o wartości nominalnej 20.100,00 zł, stanowiących 40,20% udziałów w kapitale Spółki; ? Jarosław Kulig - 200 udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 zł, stanowiących 40,00% udziałów w kapitale Spółki; ? Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. - 99 udziałów o wartości nominalnej 9.900 zł, stanowiące 19,80% udziałów w kapitale Spółki. Ponadto w dniu 26.01.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały w zakresie: ? odwołania Pana Wojciecha Rychlickiego z funkcji Prezesa Zarządu i Pana Rafała
Orzechowskiego z funkcji Członka Zarządu; ? powołania Pana Jarosława Kuliga na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Bogusława Kotarbę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; ? zmiany nazwy i siedziby Spółki z Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na IOS Thermex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zmiana struktury udziałowców i zmiany w Zarządzie Spółki są związane ze zmianą profilu działalności Spółki zgodnie z przyjętą przez udziałowców strategią dalszego rozwoju Spółki. IOS Thermex Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o.) planuje rozpoczęcia działalności w zakresie: ? usług projektowania, przygotowywania oraz montażu instalacji do oczyszczania spalin; ? sprzedaży i serwisu instalacji do oczyszczania spalin. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4