Trwa ładowanie...
d1rh6t0

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (2/2015)

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (2/2015)

Share
d1rh6t0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 5 lutego 2015 roku Spółka podpisała kolejny Aneks do umowy nr 234510 zawartej 3 stycznia 2008 roku z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy na wykonanie montażu instalacji elektrycznych w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Kwota określona w Aneksie zwiększa wartość robót realizowanych w elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii o kwotę netto 23.590.836,00 EUR, co stanowi równowartość 98.465.790,38 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia 5 lutego 2015 roku. Łączna wartość robót zleconych przez AREVA GmbH związanych z realizacją przedmiotowej umowy w elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii wynosi 103.792.190,33 EUR netto, co stanowi równowartość
433.218.223,22 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze) przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia 5 lutego 2015 roku. Termin zakończenia prac ustalono na 17 miesięcy od podpisania Aneksu. Maksymalna procentowa wartość kar umownych i odszkodowań ze wszystkich tytułów nie uległa zwiększeniu w odniesieniu do ustaleń umownych. Dotychczasowa gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy wygasła z dniem 31.12.2014 r. Spółka dostarczy zlecającemu nową bankową gwarancję dobrego wykonania robót w wysokości 5% wartości umowy. Kryterium uznania aneksu za znaczący jest jego wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. O podpisaniu umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2008 z dnia 29.01.2008 roku, nr 21/2010 z dnia 6.12.2010 roku, nr 3/2013 z dnia 7.02.2013 roku. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA informs that on 5 February 2015 the Company signed another Amendment to the Contract No. 234510 of 3 January 2008 made with AREVA GmbH having its registered office in Erlangen, Germany for erection and precommissioning of electrical and I&C components and systems for OLKILUOTO 3 Project in Finland. The agreed price of the Amendment increases the value of the Company?s scope of works at the NPP OLKILUOTO 3, Finland by 23,590,836.00 EUR, VAT excluded, which is an equivalent of 98,465,790.38 PLN (in words: ninety eight million four hundred sixty five thousand seven hundred and ninety Polish zloty 38/100) as translated according to the average exchange rate announced by the National Bank of Poland on 5 February 2015. Total value of contractual works for AREVA GmbH for the NPP OLKILUOTO 3 Project, Finland is 103,792,190.33 EUR, VAT excluded, which is an equivalent of 433,218,223.22 PLN (in words: four hundred thirty three million two hundred and eighteen thousand two
hundred and twenty three Polish zloty 22/100) as translated according to the average exchange rate announced by the National Bank of Poland on 5 February 2015. The duration of the time frame for installation works is 17 months after signing this Contract Amendment. The maximum amount of penalties and liquidated damages for all titles, in percentage terms, has not increased with respect to the contractual arrangements. The existing performance guarantee issued by a bank expired on 31 December 2014. The Company shall provide AREVA with a new performance guarantee for the value of 5% of the contract price. The Contract Amendment is deemed significant as its price exceeds 10% of equity of ELEKTROBUDOWA SA. Signing of the Contract was announced in the current reports No. 10/2008 dated 29 January 2008, No. 21/2010 dated 6 December 2010 and No. 3/2013 dated 7 February 2013. Pursuant to Art. 5 section 1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. Legal
basis: Art. 56 item 1.2 of the Public Offering Act ? current and interim information | | |
| | | | |

d1rh6t0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2015-02-06 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rh6t0

Podziel się opinią

Share
d1rh6t0
d1rh6t0