Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

ELBUDOWA - Prognoza 2014 roku (8/2014)

ELBUDOWA - Prognoza 2014 roku (8/2014)
Share
d2hcx6o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Prognoza 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA przedstawia prognozę wyników Spółki i grupy kapitałowej na 2014 rok. 1. Prognozowane wyniki na 2014 rok ELEKTROBUDOWA SA: Zamówienia 1 001,5 mln PLN Przychody ze sprzedaży 1 180,4 mln PLN Zysk netto 23,6 mln PLN GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA SA: Przychody ze sprzedaży 1 233,8 mln PLN Zysk netto 23,0 mln PLN Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 23,0 mln PLN 2. Podstawy i istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników na 2014 rok Przy sporządzaniu prognozy na 2014 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie Spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe ? zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 3.
Wysokość portfela zamówień oraz tendencje marż na rynku pozwalają przypuszczać, że lata 2015 i 2016 przyniosą zyski istotnie wyższe od prognozy roku bieżącego. Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 25 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA presents a forecast of the 2014 performance for the company and for the group.1. Forecast performance for 2014ELEKTROBUDOWA SA:Orders 1 001,5 mPLNSales revenues 1 180,4 mPLNNet profit 23.6 mPLNELEKTROBUDOWA SA CAPITAL GROUP:Sales revenues 1 233,8 mPLNNet profit 23.0 mPLNNet profit attributable to shareholders of ELEKTROBUDOWA SA 23.0 mPLN2. Basis for and essential assumptions of the forecast results in 2014The 2014 forecast was prepared basing on the assumption that until the end of the year the law, tax and administrative regulations for conducting business will not significantly change.The forecast, both in the part concerning ELEKTROBUDOWA SA and the subsidiaries and associates, was prepared according to the same accounting principles which were applied for the financial statements in previous years – in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) endorsed by the European Union.3. The volume of order backlog and the market tendencies of
profit margins permit to expect that profits in 2015 and 2016 will be considerably higher than forecast for this year.Pursuant to § 5 item 1.25 of the Regulation of the Minister of Finance dated19 February 2009 on current and interim informationLegal basis: Art. 56 item 1.2 of the Public Offering Act – current and interim information | | |
| | | | |

d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2014-04-15 Adam Świgulski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o