Trwa ładowanie...
d8f2qjb

ELBUDOWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (4/2015)

ELBUDOWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (4/2015)

Share
d8f2qjb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że 12 lutego 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (zwany dalej ?ETS?) wydał wyrok w sprawie C-396/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez sąd pierwszej instancji regionu Satakunta (Finlandia) w sprawie właściwości stosowania odpowiednich przepisów prawnych w stosunkach pracy pracowników ELEKTROBUDOWY SA oddelegowanych w ramach świadczenia usług do Finlandii. O powyższych kwestiach ELEKTROBUDOWA SA informowała w raportach okresowych, począwszy od 20 marca 2012 roku (po raz pierwszy w raporcie rocznym Spółki za 2012 rok). ETS w przytoczonym na wstępie wyroku uznał, iż fiński związek zawodowy posiada legitymację prawną do reprezentowania pracowników ELEKTROBUDOWY SA, stwierdzając, iż przepis polskiego prawa pracy zakazujący przenoszenie prawa do wynagrodzenia na inną osobę nie znajduje w tym przypadku zastosowania. W zakresie obliczania płacy minimalnej i diet ETS stanął na stanowisku, iż kwestie te będą
rozstrzygane przez fiński sąd krajowy na podstawie przejrzystych przepisów prawa obowiązujących w Finlandii. Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w 2011 roku oszacował ryzyko związane z toczącym się procesem i podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 2 mln zł. W związku z tym, że wyrok ETS nie rozstrzyga w sprawie, a jedynie daje wytyczne, tym samym założenia przyjęte dla utworzenia rezerwy w 2011 roku pozostają aktualne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA informs that on 12 February 2015 the Court of Justice of the European Union (further “ECJ”) gave a judgment in Case C-396/13, the request for a preliminary ruling from the court of first instance of Satakunta region, Finland concerning the interpretation of law provisions applicable to the employment relationship of employees of ELEKTROBUDOWA SA posted to provide services in Finland. The issues have been disclosed by ELEKTROBUDOWA SA in its periodic reports, first time on 20 March 2012 (in the Company’s annual report for the year 2012). In its judgement the ECJ decided that the Finnish trade union had had standing to represent employees of ELEKTROBUDOWA SA, arguing that the rule set out in the Polish labour law which prohibits assignment of the right to remuneration to another person is not applicable to this case. As regards the questions of daily allowance and calculation of the minimum wage, the ECJ is of the opinion that the matters must be decided by the
national court in Finland in accordance with rules that are binding and transparent. In 2011 the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA estimated the risk relating to the proceedings and decided to create a 2 million PLN provision for future liabilities. As the judgement given by the ECJ does not adjudicate the case but only gives some guidelines, the assumptions adopted for creation of the provision in 2011 remain valid. | | |
| | | | |

d8f2qjb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2015-02-17 Adam Świgulski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb