Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. (1/2015)

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. (1/2015)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż powziął w dniu 08.01.2015r. wiadomość o zawarciu przez konsorcjum firm w składzie ZEUS S.A. (lider konsorcjum, spółka zależna ELEKTROTIM S.A.) oraz Elektrobud-Grudziądz Sp. z o.o. (członek konsorcjum), umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni. Przedmiotem umowy jest budowa - w formie ?Zaprojektuj i Zbuduj? - ogrodzenia (obwodnicy) wraz z montażem systemów zabezpieczeń elektronicznych, ogrodzenia zewnętrznego wokół kompleksu wojskowego oraz dwóch nowych biur przepustek przy głównych wjazdach. Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 41.082.016,13 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych 13/100). Termin
zakończenia całości robót ustalony został na 15.12.2018r., w tym dokumentacja projektowa do dnia 30.04.2015r. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, m.in.: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia, b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w trakcie przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,01% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w protokole na usunięcie wad, d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia, e) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,002% wynagrodzenia, za
każdy dzień zwłoki, f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia, i inne. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 43/2014 informowała o wyborze oferty ZEUS S.A. jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-01-08 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at