Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akc ...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz publikacja tekstu jednolitego Statutu (8/2015)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz publikacja tekstu jednolitego Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 44/2014 z dnia 10 października 2014 r. oraz do raportu bieżącego 06/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Zarząd spółki pod firmą Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (?Emitent" / ?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 marca 2015 roku powziął informację, że w dniu 6 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz zmiany Statutu Spółki, które zostały wprowadzone uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2014 roku oraz oświadczeniem Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, złożonym w formie aktu notarialnego w dniu 24 lutego 2015 r. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 154.824.401 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony
osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych) do kwoty 158.466.065 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote). Ogólna liczba głosów wynikająca, ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, wynosi 158.466.065 (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów. Zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy zmiana Statutu Spółki obejmowała zmiany wprowadzone uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2014 roku oraz oświadczeniem Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, złożonym w formie aktu notarialnego w dniu 24 lutego 2015 r. Zarząd Spółki podaje do publicznej
wiadomości dotychczasową oraz zmienioną treść postanowień Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 ustęp 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.824.401 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych). Nowe brzmienie § 6 ustęp 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.466.065 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych). Brzmienie § 6 ustęp 2 Statutu Spółki zostało zmienione w ten sposób, że do jego treści dodano nową literę o), w następującym brzmieniu: o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote). W
załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również tekst jednolity Statutu Spółki, aktualny na dzień publikacji niniejszego raportu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 marca 2015 r. Zarząd informuje jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji powyższych zmian, a informację o dokonanych zmianach powziął z elektronicznej wyszukiwarki podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie można pobrać aktualny, na chwilę jego pobrania, dokument odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Spółki. Podstawa prawna: 1. § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 oraz w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133); 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut.pdf | Tekst jednolity statutu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-07 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z