Trwa ładowanie...
d45a7jh

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku (37/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: ?Emitent" lub ?Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 września 2015 roku, otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał dotyczące pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09 września 2015 roku. Projekty uchwał zostały zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: ?KSH"). Treść zgłoszonych projektów uchwał jest następująca: ?Uchwała nr [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 09 września 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) netto (?Wynagrodzenie?). § 2 Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 października 2015 roku. § 3 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 4 Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 5 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ?Uchwała nr [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 09 września 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto (?Wynagrodzenie?). § 2 Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 października 2015 roku. § 3 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 4 Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 5 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382); 2) § 38
ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh