Trwa ładowanie...
d8sww2q

ENEA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B ENEA S.A. (3/2011)

ENEA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B ENEA S.A. (3/2011)

Share
d8sww2q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r., otrzymał Uchwałę nr 90/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. o następującej treści:"§ 1Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.§ 2Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ENEA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia
2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLENEA000013".§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."Podjęcie przez Zarząd Giełdy decyzji o wprowadzeniu wymienionych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje ENEA S.A. oznaczone kodem "PLENEA000013", stanowi realizację warunku ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 3/2011Date prepared: 19 January 2011Short name of issuer: ENEA S.A.Subject: Admission and introduction of series B shares of ENEA S.A. toexchange tradingLegal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings–current and periodic informationContent of report:Acting on the basis of Clause 34 par. 1 pt. 2 of the Regulation of theMinister of Finance on current and periodic information published byissuers of securities [...]of 19 February 2009, the Management Board ofENEA S.A. announces that, on 19 January 2011, it received Resolution No.90/2011 of the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych wWarszawie S.A. (the Warsaw Stock Exchange) of 19 January 2011, whichreads as follows:“§ 1The WSE Management Board declares that, in accordance with Clause 19par. 1 and 2 of the WSE Regulations, 8,100,939 (eight million onehundred thousand nine hundred and thirty-nine) ordinary Series B bearershares of the company ENEA S.A., with a nominal value of PLN 1 (onezloty) each, have
been admitted to trading on the primary market.§ 2On the basis of Clause 38 par. 1 and 3 of the WSE Regulations, the WSEManagement Board resolves to introduce the shares of ENEA S.A. specifiedin Clause 1 to trading on the primary market under ordinary procedures,provided that on 21 January 2011 Krajowy Depozyt Papierów WartościowychS.A. (the National Depository for Securities) registers those shares andassigns the code“PLENEA000013” to them.§ 3This resolution comes into effect on the day it is passed.”The decision taken by the WSE Management Board to introduce theaforementioned shares to trading on the same regulated market to whichother shares in ENEA S.A. bearing the code"PLENEA000013" have beenintroduced constitutes the fulfilment of the condition for theirregistration in the National Depository for Securities, as referred toin Current Report No. 2/2011 of 18 January 2011. | |

d8sww2q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618561000 | | +48/0618561107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 770-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imięi Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-01-19 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8sww2q

Podziel się opinią

Share
d8sww2q
d8sww2q