Trwa ładowanie...
d2l6lna
espi
17-11-2010 11:52

ENEA - Zawiadomienie o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A. (43/2010)

ENEA - Zawiadomienie o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A. (43/2010)

d2l6lna
d2l6lna

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami), Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zawiadamia, iż wystąpiły okoliczności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.Zbycie 4.969.462 akcje (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), stanowiących 1,13 % (słownie: jeden i trzynaście setnych) udziału w kapitale zakładowym ENEA S.A. nastąpiło w
okresie od 2 listopada 2010 r. do 5 listopada 2010 r. w wyniku zawarcia przez Skarb Państwa umów zbycia akcji ENEA S.A. z uprawnionymi pracownikami i ich spadkobiercami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora energetycznego.OGÓLNA LICZBA AKCJI (tj. dane uwzględniające akcje imienne i akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 243.281.142,(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 55,11 %,(c) liczba głosów przysługującychz akcji
wskazanych w pkt (a) wynosiła 243.281.142,(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 55,11 %.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:(a) liczba akcji aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. (tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 238.311.680,(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 53,98 %,(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 238.311.680,(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 53,98 %.AKCJE IMIENNE (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje imienne posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)Liczba akcji imiennych posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i
ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:(a) liczba akcji imiennych posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 18.145.202,(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 4,11 %,(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosiła 18.145.202,(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 4,11 %.Liczba aktualnie posiadanych akcji imiennych i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:(a) liczba akcji imiennych aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. (tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 13.175.740,(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 2,98 %,(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi
13.175.740,(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 2,98 %.AKCJE NA OKAZICIELA (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)Liczba akcji na okaziciela posiadanych przez Skarb Państwa przed zmianą udziału, ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie zmieniła się, w związku z czym w konsekwencji:(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą i po zmianie objętej mniejszym zawiadomieniem wynosi 225.135.940,(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 51 %,(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 225.135.940,(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 51 %." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 43/2010Date prepared: 17 November 2010Short name of issuer: ENEA S.A.Subject: Notification regarding a change of the State Treasury’s sharein the total number of ENEA S.A. voting rightsLegal basis: Article 70 par. 1 of the Act on Public Offerings -acquisition or disposal of substantial blocks of sharesContent of report:Acting pursuant to Article 70 par. 1 of the Act on Public Offerings andthe Conditions for Introducing Financial Instruments to the OrganisedTrading System and on Public Companies of 29 July 2005, the Issuerannounces that, on 16 November 2010, it received the followingnotification:“Acting pursuant to Article 69 of the Act on Public Offerings and theConditions for Introducing Financial Instruments to the OrganisedTrading System and on Public Companies of 29 July 2005 (Journal of Lawsof 2009, No. 185, item 1439, as amended), the Minister of the StateTreasury of the Republic of Poland hereby announces that circumstancesindicated in Article 69 par. 2 pt. 2 of the Act on
Offerings have arisen.Date and type of circumstance causing a change in the shareholding towhich the notification refers.The sale of 4,969,462 (in words: four million nine hundred sixty-ninethousand four hundred sixty-two) shares, constituting 1.13 per cent (inwords: one and thirteen hundredths per cent) of the share capital ofENEA S.A., took place in the period between 2 November 2010 and 5November 2010 as a result of the State Treasury’s conclusion ofagreements for the sale of ENEA S.A. shares with entitled employees andtheir heirs, pursuant to the provisions of the Commercialisation andPrivatisation Act of 30 August 1996 and the Act on the Rules ofPurchasing Shares from the State Treasury During the Process ofConsolidating Power Industry Companies of 7 September 2007.TOTAL NUMBER OF SHARES (i.e. data including registered shares and bearershares held by the State Treasury in the share capital of ENEA S.A.)The number of shares held before the change in the shareholding andtheir percentage share in the
company’s share capital, as well as thenumber of voting rights attached to those shares and their percentageshare in the total number of voting rights:(a) the total number of shares held by the State Treasury in the sharecapital of ENEA S.A. before the change covered by this notificationamounted to 243,281,142.(b) the percentage share of the shares referred to in item (a) above inthe share capital of ENEA S.A. amounted to 55.11 per cent.(c) the number of voting rights attached to the shares indicated in item(a) amounted to 243,281,142.(d) the percentage share of the voting rights referred to in item (c) inthe total number of voting rights amounted to 55.11 per cent.The number of shares currently held and their percentage share in thecompany’s share capital, as well as the number of voting rights attachedto those shares and their percentage share in the total number of votingrights:(a) the total number of shares currently held by the State Treasury inthe share capital of ENEA S.A. (i.e. after the change
covered by thisnotification) amounts to 238,311,680.(b) the percentage share of the shares referred to in item (a) above inthe share capital of ENEA S.A. amounts to 53.98 per cent.(c) the number of voting rights attached to the shares indicated in item(a) amounts to 238,311,680.(d) the percentage share of the voting rights referred to in item (c) inthe total number of voting rights amounts to 53.98 per cent.REGISTERED SHARES (i.e. data regarding only registered shares held bythe State Treasury in the share capital of ENEA S.A.)The number of registered shares held before the change in theshareholding and their percentage share in the company’s share capital,as well as the number of voting rights attached to those shares andtheir percentage share in the total number of voting rights:(a) the number of registered shares held by the State Treasury in theshare capital of ENEA S.A. before the change covered by thisnotification amounted to 18,145,202.(b) the percentage share of the shares referred to in item (a)
above inthe share capital of ENEA S.A. amounted to 4.11 per cent.(c) the number of voting rights attached to the shares indicated in item(a) amounted to 18,145,202.(d) the percentage share of the voting rights referred to in item (c) inthe total number of voting rights amounted to 4.11 per cent.The number of registered shares currently held and their percentageshare in the company’s share capital, as well as the number of votingrights attached to those shares and their percentage share in the totalnumber of voting rights:(a) the number of registered shares currently held by the State Treasuryin the share capital of ENEA S.A. (i.e. after the change covered by thisnotification) amounts to 13,175,740.(b) the percentage share of the shares referred to in item (a) above inthe share capital of ENEA S.A. amounts to 2.98 per cent.(c) the number of voting rights attached to the shares indicated in item(a) amounts to 13,175,740.(d) the percentage share of the voting rights referred to in item (c) inthe total number of
voting rights amounts to 2.98 per cent.BEARER SHARES (i.e. data regarding only bearer shares held by the StateTreasury in the share capital of ENEA S.A.)The number of bearer shares held before the change in the shareholdingand their percentage share in the company’s share capital, as well asthe number of voting rights attached to those shares and theirpercentage share in the total number of voting rights has not changed,and as a result:(a) the number of bearer shares held by the State Treasury in the sharecapital of ENEA S.A. before and after the change covered by thisnotification amounted to 225,135,940.(b) the percentage share of the shares referred to in item (a) above inthe share capital of ENEA S.A. amounts to 51 per cent.(c) the number of voting rights attached to the shares indicated in item(a) amounts to 225,135,940.(d) the percentage share of the voting rights referred to in item (c) inthe total number of voting rights amounts to 51 per cent.” | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 856 1000 | | +48/061 856 1107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2010-11-17 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2l6lna