Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

ENEA - Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. (28/2011)

ENEA - Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. (28/2011)
Share
dhei4n2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r. podjął decyzję o zmianie terminu najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 10.11.2011r. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację z jednej strony uprawnienia Zarządu do udziału w WZ, a z drugiej strony stoi w sprzeczności z możliwością wypełnienia zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w pkt II.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., do przestrzegania której zobowiązana jest Spółka. Zarząd Spółki informuje, że zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. nie wpływa na zmianę planowanego
porządku obrad, którego treść ogłoszona została raportem bieżącym nr 26/2011 z dnia 12 października 2011 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 10.11.2011r. Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402? Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.12.2011 roku, o godzinie 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie (Dago Centrum, sala nr 3, piętro II). Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej ENEA S.A. kandydata wybranego przez pracowników Spółki. 6.Zamknięcie obrad Walnego
Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406? § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 19.11.2011 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 21.11.2011r. roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 30.11. - 02.12.2011 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 203. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33? kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33? kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną
ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do
dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 28/2011 Date prepared: 7 November 2011 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Change of date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A.. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings - current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. („Company”) informs that on 7 November 2011 it decided to change the date of the next Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. convened preliminary by the Company’s Management Board for 10 November 2011. The reason for change of date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is occurring of, lying beyond the Company’s control, hindrances in participation in this Meeting by Members of the Management Board of the Company resulting from necessity of fulfilling other obligations of strategic importance to the Company. These hindrances prevent Members of the Management Board from realisation, on one side, entitlements of the Board to participate in the
General Meeting of Shareholders, and, on the other side, is in opposition to the possibility of satisfying corporate governance mentioned in item II.6 of Good Practices of Companies listed on the Stock Exchange constituting an annex to the Resolution No. 17/1249/2010 of the Stock Exchange Council dated 19 May 2010 which the Company is obliged to observe. The Company’s Board of Management informs that the change of the date of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. does not impact the planned agenda, the content of which was announced with the current report No. 26/2011 of 12 October 2011. In relation to the above the Board of the Company hereby annuls the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. convened preliminary by the Company’s Management Board for 10 November 2011. At the same time, the Management Bard of the Company, acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 402² of the Commercial Companies Code and § 29 item 1 of the Company’s Statute,
convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. with its registered office in Poznan for 5 December 2011, at 11.00. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will be convened by ul. Rondo ONZ 1 in Warsaw (Dago Centrum, room 3, floor II). Agenda: 1.Opening of the General Meeting of Shareholders. 2.Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders. 3.Determining that the General Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of adopting resolutions. 4.Adoption of the agenda. 5.Adoption of a resolution on nomination to the Supervisory Board of ENEA S.A. of a candidate elected by the Company’s employees. 6.Closing of the General Meeting of Shareholders. Entitlement to take part in the General Meeting of Shareholders. Pursuant to Article 406¹ item 1 of the Commercial Companies Code, persons who are shareholders of the Company sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the day of registration of participation in
the General Meeting of Shareholders), i.e. on 19 November 2011, have the right to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company. To ensure participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a shareholder authorised under dematerialised bearer shares should request - not earlier than after the announcement of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders and not later than on the first weekday after the day of registering participation, i.e. not later than on 21 November 2011 - from the entity keeping the securities account, the issuance of a personal certificate concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Certificates concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will form the basis for preparing lists sent to the entity at which the securities are deposited in accordance with the regulations on trading in financial instruments. The list of shareholders
authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be displayed at the registered office of the Company in Poznan at ul. Nowowiejskiego 11 for three weekdays before the day on which the Meeting is held, i.e. on 30 November - 2 December 2011, between 8:00 a.m. and 3:00 p.m. in Room 203. A shareholder may request to have the list of shareholders sent to him or her free of charge by e-mail, stating the address to which it should be sent. This request may be submitted in electronic form to the e-mail address of the Company: wz@enea.pl Entitlement to take participate in the General Meeting of Shareholders via a proxy. A shareholder may participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise voting rights in person or by proxy. Proxies of legal persons must present current copies of appropriate registers that list the persons entitled to represent these entities. A proxy may exercise all of the shareholder's rights at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of ENEA S.A., unless the proxy form states otherwise. A proxy may grant further proxies, if so entitled by the proxy form. A proxy may represent more than one shareholder and vote differently under the shares of each of those shareholders. A shareholder who has shares recorded on more than one securities account will be able to establish separate proxies to execute rights attached to the shares on each of those accounts. A proxy form authorising participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and the exercising of voting rights must be granted in writing or in electronic form. From the date of publication of this announcement on its website, the Company will provide, for download, a form containing a specimen electronic proxy form. The Company must be notified by means of electronic communication regarding the granting of a proxy in electronic form. Together with the notification regarding the granting of a proxy in electronic form, a shareholder sends
a scan of the proxy granted, a scan of a personal identity card, passport or other document enabling the shareholder to be identified as the principal and the proxy. If the proxy is granted by a legal person (within the meaning of Article 33 of the Civil Code) or an organisational unit (within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code), the shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the principal is registered. If the proxy is a legal person or an organisational unit (within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code), the shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the principal is registered. Documents provided by electronic means that have not been prepared in Polish must be translated into Polish by a sworn translator. All the above documents should be sent to the e-mail address wz@enea.pl. A shareholder who sends a notification on the granting of a proxy must also provide the Company with an e-mail
address at which the Company can communicate with the shareholder and the proxy. The Company may take appropriate steps to identify the shareholder and the proxy. Verification may in particular consist of a request for confirmation by telephone or email to the shareholder and the proxy in order to confirm the granting of the proxy. The principles for notices regarding proxies and the identification of proxies and principals apply accordingly to notifying the Company regarding the cancellation of a proxy. Notices regarding the granting and cancellation of proxies that do not conform to the requirements indicated above will not produce legal consequences with regard to the Company. The choice of the method of granting a proxy is up to the shareholder, and the Company will bear no liability for errors in filling out the proxy form or the actions of persons acting pursuant to proxy forms. The provision of the above documents by electronic means does not release the proxy from the obligation to present documents
allowing him/her to be identified during the preparation of the attendance list of persons authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Rights of shareholders. A shareholder or shareholders of the Company who represent at least one twentieth of the share capital are entitled to request that specific items be placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a request, containing a justification or draft resolution concerning a proposed item of the agenda, should be submitted to the Management Board of ENEA S.A. not later than 21 days before the date of the Meeting. The request may be submitted electronically to the Company's e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to the following address: The Management Board of ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznan. A shareholder or shareholders of the Company representing at least one twentieth of the share capital may submit draft resolutions concerning items placed on
the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or items which are to be placed on the agenda, before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a submission can be made electronically to the Company's e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to the following address: The Management Board of ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznan. During the Extraordinary General Meeting of Shareholders, each shareholder may submit draft resolutions regarding matters placed on the agenda. These drafts should be submitted in Polish. Electronic communications. As the Company's Statute does not allow participation and making statements during the Extraordinary General Meeting of Shareholders by means of electronic communication, the Management Board would like to announce that it will not be possible to participate or to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in this manner. The Management Board of ENEA S.A. also announces that, for similar
reasons, it is not possible to submit votes by post. Access to documentation. The full text of the documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of Shareholders together with draft resolutions will be published on the Company's website from the day on which the Extraordinary General Meeting of Shareholders is announced. Comments by the Management Board and Supervisory Board of ENEA S.A. regarding matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, or matters that are to be placed on the agenda before the date of the meeting, will be made available on the Company's website promptly after they have been prepared. Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders is available at www.enea.pl under the Investor Relations tab. | |

dhei4n2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-967 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowowiejskiego 11
(ulica) (numer)
+48/061 856 1100 +48/061 856 1107
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-11-07 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2