Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

ENERGA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

ENERGA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
Share
d2ynn8y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA
Przychody ze sprzedaży 2 747 979 2 933 814 655 936 702 912
Zysk z działalności operacyjnej 445 726 282 486 106 394 67 681
Zysk brutto przed opodatkowaniem 404 293 243 096 96 504 58 243
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 319 661 192 362 76 302 46 088
Całkowite dochody 342 207 180 626 81 684 43 276
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 250 264 703 807 59 737 168 625
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (356 551) (323 134) (85 108) (77 420)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (176 558) 1 830 248 (42 144) 438 509
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (282 845) 2 210 921 (67 514) 529 714
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,77 0,47 0,18 0,11
Średnioważona liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję (w tys.) 414 067 414 067 414 067 414 067
Stan na 31.03.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.03.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 12 660 729 12 649 536 3 035 200 3 050 139
Aktywa obrotowe 4 364 282 4 435 020 1 046 264 1 069 401
Aktywa razem 17 025 011 17 084 556 4 081 464 4 119 540
Zobowiązania długoterminowe 6 475 289 6 520 014 1 552 343 1 572 148
Zobowiązania krótkoterminowe 2 159 600 2 516 247 517 728 606 734
Kapitał własny 8 390 122 8 048 295 2 011 393 1 940 658
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 373 040 8 034 479 2 007 297 1 937 326
Kapitał podstawowy 4 521 613 4 521 613 1 083 982 1 090 281
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 20,22 19,40 4,85 4,68
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu 414 067 414 067 414 067 414 067
Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA
Przychody ze sprzedaży 14 822 13 586 3 538 3 255
Zysk z działalności operacyjnej (16 802) (17 091) (4 011) (4 095)
Zysk brutto przed opodatkowaniem 720 566 583 499 171 977 139 800
Zysk netto 725 359 586 372 173 141 140 489
Całkowite dochody 745 792 586 372 178 019 140 489
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (28 628) (14 729) (6 833) (3 529)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 623 791 515 24 496 189 639
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (153 122) 1 370 108 (36 550) 328 264
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (79 127) 2 146 894 (18 887) 514 374
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,75 1,42 0,42 0,34
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję (w tys.) 414 067 414 067 414 067 414 067
Stan na 31.03.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.03.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 10 249 991 10 465 281 2 457 265 2 523 457
Aktywa obrotowe 1 803 421 1 099 806 432 340 265 192
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 088 - 501 -
Aktywa razem 12 055 500 11 565 087 2 890 106 2 788 649
Zobowiązania długoterminowe 4 929 024 4 988 638 1 181 652 1 202 893
Zobowiązania krótkoterminowe 320 666 516 431 76 874 124 525
Kapitał własny 6 805 810 6 060 018 1 631 580 1 461 231
Kapitał podstawowy 4 521 613 4 521 613 1 083 982 1 090 281
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 16,44 14,64 3,94 3,53
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tys.) 414 067 414 067 414 067 414 067
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 marca 2014 roku oraz 31 marca 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2014 roku - 4,1713, na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku - 4,1894, okresu od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku - 4,1738
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKENERGAMSSF_1 kw_2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ENERGA
ENERGAMSSF1 kw_2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA
Informacja do Rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za 1 kwartał 2014 roku.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-05-12
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-12 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2014-05-12 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y