Trwa ładowanie...
d4ccpcp
espi
03-12-2010 14:25

ENERGOPLD - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Energomontaż-Południe...

ENERGOPLD - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Energomontaż-Południe S.A. z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. (54/2010)

d4ccpcp
d4ccpcp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Energomontaż-Południe S.A. z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż?Południe S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15, 40?951 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice?Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15, 40?951 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice?Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112995 (Spółka Przejmowana).Połączenie spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.Zgodnie z art. 504 § 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż Plan połączenia Energomontaż- Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z wymogami art. 498 i art. 499 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2010 z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 13903, str. 14. Jednocześnie Spółka informuje, iż Plan połączenia został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. Zarząd Energomontaż?Południe S.A. informuje, iż pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia Energomontaż?Południe S.A. z Centrum Kapitałowe?MODUS Spółka z o.o. zostało ogłoszone na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 47/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.Jednocześnie Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, iż począwszy od dnia 18 listopada 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad jest przewidziane podjecie uchwały w sprawie
połączenia Akcjonariusze będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.energomontaz.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj. z:1. Planem połączenia,2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,4. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,5. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2010 roku, tj. na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,6. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku,7. Oświadczeniem
zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku,8. Sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,9. Opinią biegłego w zakresie poprawności oraz rzetelności Planu połączenia obu spółek.O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2010 z dn. 19 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 54/2010Date:3 December 2010Subject:Second notification toshareholders in respect of the intention to merge Energomontaż-PołudnieS.A. with its subsidiary Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.Legalbasis:Other regulationsThe Management Board ofEnergomontaż–Południe S.A. (the Company, the Acquiring Company) with itsregistered office in Katowice at ul. Mickiewicza 15, 40–951 Katowice,entered in the commercial register for the National Court Register keptby the District Court of Katowice–East in Katowice, Division VIIICommercial, under KRS 0000080906, acting on the basis of Art. 504 par. 1read together with Art. 402(1) par. 1 of the Commercial Companies Code(CCC)
, announces for the second time its intention to merge with itssubsidiary Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością with its registered office in Katowice at ul.Mickiewicza 15, 40–951 Katowice, entered in the commercial register forthe National Court Register kept by the District Court of Katowice–Eastin Katowice,
Division VIII Commercial, under KRS 0000112995 (the TargetCompany).Merging the companies takes place under Art. 492 par. 1pt. 1 CCC by way of the Acquiring Company taking control of the TargetCompany, i.e. by a transfer of all assets of the Target Company to theAcquiring Company.In accordance with Article 504 par. 2 CCC, theManagement Board of the Company announces that the Plan to mergeEnergomontaż-Południe S.A. with Centrum Kapitałowe-MODUS Sp. z o.o.,prepared in accordance with the requirements of Articles 498 and 499CCC, was announced in the Court and Economic Monitor (Monitor Sądowy iGospodarczy) No. 223/2010 of 17 November 2010, item 13903, page 14. Atthe same time, the Company announces that the Merger Plan was publishedin Current Report No. 44/2010 of 5 November 2010. The Management Boardof Energomontaż-Południe S.A. makes it known that the first notificationconcerning the merger of Energomontaż-Południe S.A. and CentrumKapitałowe-MODUS Sp. z o.o. was announced on the Company’s website andin Current
Report No. 47/2010 of 18 November 2010.At the sametime, the Management Board of Energomontaż-Południe S.A. announces that,from18 November 2010until the day before the General Meeting ofShareholders for which the agenda includes the adoption of a resolutionon the merger, on the Acquiring Company’s website www.energomontaz.pland at its registered office at ul. Mickiewicza 15 in Katowice from 8:00a.m. to 3:00 p.m., shareholders will be able to review the documentsreferred to in Article 505 par. 1 CCC, i.e.:1. the Merger Plan;2.the Financial Statements and Management Board reports concerning theoperations of the merging companies for the last three financial years,along with the auditor’s opinion and report;3. draftresolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of theAcquiring Company regarding the merger;4. draft resolutions of theExtraordinary General Meeting of Shareholders of the Target Companyregarding the merger;5. the determination of the value of the TargetCompany’s assets as at 30
September 2010, i.e. at the end of the monthprior to submitting the motion announcing the merger plan;6. astatement containing information about the condition of the accounts ofthe Acquiring Company, drawn up for the purposes of the merger, as at 30September 2010;7. a statement containing information about thecondition of the accounts of the Target Company, drawn up for thepurposes of the merger, as at 30 September 2010;8. management boardreports of the merging companies, drawn up for the purposes of themerger;9. the auditor’s opinion concerning the accuracy andreliability of the merger plan of the companies.The date of theGeneral Meeting of Shareholders for which the agenda includes theadoption of a resolution on the merger was announced by the Company inCurrent Report No. 48/2010 of 19 November 2010. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ccpcp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda
2010-12-03 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ccpcp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4ccpcp