Trwa ładowanie...
d396mjw

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (50/2010)

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (50/2010)

Share
d396mjw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 roku Emitent otrzymał od Pani Renaty Gasinowicz zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 2%, o następującej treści:"Zgodnie z artykułem 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie 53.000 szt. akcji spółki rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 15.11.2010, posiadam łącznie 13.389.294 szt. akcji spółki co stanowi 18,86% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do 13.389.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,86% ogólnej liczby głosów. W dniu
poprzedzającym transakcje nabycia posiadałam 13.336.294 szt. akcji spółki co stanowiło 18,79% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniało do 13.336.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,79% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 50/2010Date:19 November 2010Re:Notification by a shareholder regarding achange in its holding of the Issuer's sharesLegal basis:Article 70.1 of the Act on Offerings– Acquisition or Disposal of aSignificant Block of SharesActing pursuant to Article 70.1 ofthe Act on the Public Offering and the Conditions Governing theIntroduction of Financial Instruments into Organised Trading and onPublic Companies of 29 July 2005, the Management Board ofEnergomontaż-Południe S.A. (the Issuer, Company) hereby states that on19 November 2010, the Issuer received a notification from Ms. RenataGasinowicz concerning a change in the overall number of votes in theCompany by more than 2 percent, which notification reads as follows:“Pursuantto Article 69.1.1 of the Act on the Public Offering and the ConditionsGoverning the Introduction of Financial Instruments into OrganisedTrading and on Public Companies of 29 July 2005, I hereby inform youthat as a result of acquiring a total of 53,000 shares in the
company,settled with the National Depository for Securities on 15 November 2010,I hold a total of 13,389,294 shares in the company, which accounts foran 18.86 percent share in the company’s share capital and carries13,389,294 votes at the General Meeting of Shareholders, constituting18.86 percent of the total number of votes. On the day preceding theacquisition, I held 13,336,294 shares in the company, which accountedfor an 18.79 percent in the company’s share capital and carried13,336,294 votes at the General Meeting of Shareholders, constituting18.79 percent of the total number of votes.” | |

d396mjw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda
2010-11-19 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

Podziel się opinią

Share
d396mjw
d396mjw