Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1d6sjf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 137 363 824 586 272 077 195 256
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 221 20 678 6 273 4 896
Zysk (strata) brutto 20 724 15 222 4 958 3 604
Zysk (strata) netto 15 615 10 579 3 735 2 505
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -62 414 -89 416 -14 931 -21 173
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 148 -1 463 -2 188 -346
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 920 -15 739 9 789 -3 727
Przepływy pieniężne netto, razem -30 642 -106 618 -7 330 -25 246
Aktywa razem 951 293 795 930 227 827 157 535
Zobowiązania długoterminowe 146 946 61 308 35 192 13 611
Zobowiązania krótkoterminowe 528 769 467 656 126 636 81 156
Kapitał własny 275 578 266 966 65 999 62 768
Kapitał zakładowy 1 271 1 271 304 318
Liczba akcji (w szt.) 12 714 546 12 677 956 12 714 546 12 677 956
Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 0,79 0,28 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,67 21,06 5,19 4,99
Dane Jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 798 024 584 489 190 901 138 403
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 819 12 031 3 067 2 849
Zysk (strata) brutto 12 478 6 665 2 985 1 578
Zysk (strata) netto 10 243 4 706 2 450 1 114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -56 085 -113 139 -13 417 -26 791
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 994 251 3 348 59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 903 -4 169 2 608 -987
Przepływy pieniężne netto, razem -31 188 -117 057 -7 461 -27 718
Aktywa razem 692 142 629 646 165 763 143 220
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 446 251 385 305 106 874 79 596
Zobowiązania długoterminowe 52 451 266 12 562 2 750
Zobowiązania krótkoterminowe 306 984 280 227 73 520 65 517
Kapitał własny 245 891 244 341 58 889 63 625
Kapitał zakładowy 1 271 1 271 304 318
Liczba akcji (w szt.) 12 714 546 12 677 956 12 714 546 12 677 956
Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 0,37 0,1927 0,0874
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,34 19,22 4,63 4,56
Dane porównawcze w wierszach od IX do XIII oraz w wierszu XVI jak również dane porównawcze w wierszach XXV do XXX oraz dane w wierszu XXXIII pochodzą z okresu 31-12-2013 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane za III kw 2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone na dzień 30-09-2014
SF ERBUD za III kwartał 2014 g.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone na dzień 30-09-2014
Raport -III kwartał 2014.pdf Rafort Zarządu do Sprawozdania Finansowego
Komentarz Zarządu do SF.pdf Komantarz Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d1d6sjf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf