Trwa ładowanie...
d2i0xe3
d2i0xe3
espi

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d2i0xe3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 108 119 954 590 276 725 219 921
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 909 60 477 6 220 13 933
Zysk (strata) brutto 23 158 56 323 5 783 12 976
Zysk (strata) netto 15 019 42 586 3 751 9 811
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 196 153 347 6 042 35 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 418 -29 232 -7 097 -6 735
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 622 -67 149 -3 651 -15 470
Przepływy pieniężne netto, razem -18 844 56 966 -4 706 13 124
Aktywa razem 646 315 608 249 163 198 148 057
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 394 793 369 810 99 688 90 018
Zobowiązania długoterminowe 48 894 40 884 12 346 9 952
Zobowiązania krótkoterminowe 345 899 328 926 87 342 80 066
Kapitał własny 251 522 238 439 63 511 58 040
Kapitał zakładowy 1 260 1 257 318 306
Liczba akcji (w szt.) 12 602 711 12 571 025 12 571 025 12 571 025
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,96 18,97 5,04 4,62
Średnioważona liczba akcji 12 602 711 12 571 025 12 571 025 11 713 899
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,19 3,39 0,30 0,78
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 913 328 649 463 228 081 149 625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 469 46 992 9 856 10 826
Zysk (strata) brutto 41 353 50 000 10 327 11 519
Zysk (strata) netto 32 575 39 495 8 135 9 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 955 117 789 6 232 27 137
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 269 -42 285 -10 556 -9 742
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 042 -2 681 -1 259 -618
Przepływy pieniężne netto, razem -22 356 -29 814 -5 583 -6 869
Aktywa razem 568 859 532 288 143 640 129 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 221 306 794 79 343 74 678
Zobowiązania długoterminowe 14 426 13 715 3 643 3 338
Zobowiązania krótkoterminowe 251 149 243 391 63 417 59 245
Kapitał własny 254 638 225 494 64 298 54 889
Kapitał zakładowy 1 260 1 257 318 306
Liczba akcji (w szt.) 12 602 711 12 571 025
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,21 17,94 5,10 4,37
Średnioważona liczba akcji 12 602 711 12 571 025
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,58 3,14 0,65 0,72
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Grupa Erbud - Skonsolidowane SF 31.12.2010.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ERBUD ZA IV KWARTAŁ 2010
Erbud S.A. - Jednostkowe SF 31.12.2010.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ERBUD S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010
Raport Zarządu -IV kwartał 2010.pdf RAPORT ZARZĄDU
Komentarz Zarządu do SF sporządzonego na dzień 31.12.2010.pdf KOMENTARZ ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERBUD SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d2i0xe3

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 DARIUSZ GRZESZCZAKJÓZEF ZUBELEWICZ CZŁONEK ZARZĄDUCZŁONEK ZARZĄDU DARIUSZ GRZESZCZAKJÓZEF ZUBELEWICZ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i0xe3

Podziel się opinią

Share
d2i0xe3
d2i0xe3