Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

ERG - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

ERG - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d36pyzr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 37 871 38 859 8 964 9 795
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 362 21 91
Zysk (strata) brutto -58 258 -14 65
Zysk (strata) netto -5 72 -1 18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 400 2 777 568 700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 545 -1 543 -839 -389
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110 -989 -26 -249
Przepływy pieniężne netto, razem -1 255 245 -297 62
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
Aktywa, razem 61 310 56 118 14 388 12 706
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 527 23 443 6 929 5 308
Zobowiązania długoterminowe 5 713 3 574 1 341 809
Zobowiązania krótkoterminowe 23 814 19 869 5 588 4 499
Kapitał własny 31 783 32 675 7 459 7 398
Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 065 3 922
Liczba akcji (w szt.) 43 305 000 43 305 000 43 305 000 43 305 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 0,72 0,74 0,17 0,17
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 37 962 38 488 8 986 9 701
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 158 438 37 110
Zysk (strata) brutto 17 314 4 79
Zysk (strata) netto 79 128 19 32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 006 4 870 712 1 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 401 -3 554 -805 -896
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110 -1 494 -26 -377
Przepływy pieniężne netto, razem -505 -178 -120 -45
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
Aktywa, razem 64 068 57 541 15 035 13 028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 891 23 444 7 015 5 308
Zobowiązania długoterminowe 5 713 3 574 1 341 809
Zobowiązania krótkoterminowe 24 178 19 870 5 674 4 499
Kapitał własny 34 177 34 097 8 020 7 720
Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 065 3 922
Liczba akcji (w szt.) 43 305 000 43 305 000 43 305 000 43 305 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 0,79 0,79 0,19 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d36pyzr

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ERG SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ERG S.A za I półrocze 2012
ERG SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdania finansowe za I półrocze 2012
ERG SA Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2012 roku.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A.
ERG2012PSFMSSFRAP PL-KSRF_SK.pdf Raport Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
GKERG2012-PSSFMSSFRAP_PL-KSRF.pdf Raport Biegłego Rewidenta dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Marcin Agacki Prezes Zarządu
2012-08-29 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr