Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test spełnienie się jednego z warunków zawieszających etc (123/2012)

ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test spełnienie się jednego z warunków zawieszających etc (123/2012)
Share
d2sacgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 123 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ESPI TEST NAZWA SKROCONA
Temat
Test spełnienie się jednego z warunków zawieszających etc
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ABC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 roku otrzymał informację o spełnieniu się kolejnego z warunków zawieszających wynikającego z Umowy, wskazanego w pkt 3 raportu bieżącego Emitenta nr 12/2011 tj. spłacie zobowiązań . O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 12 marca 2011 r. Test Test Test Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ESPI TEST NAZWA PEŁNA
(pełna nazwa emitenta)
ESPI TEST NAZWA SKROCONA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Test Kod Test Miejscowość
(kod pocztowy) (miejscowość)
13 test
(ulica) (numer)
12345678 12345678
(telefon) (fax)
qqq@qq.qq.qq qqq.qq.q
(e-mail) (www)
1234567890 NIP 123456789
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 XYZ Prezes Zarządu
2012-06-13 ZXY Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx