Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku (16/2012)

EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku (16/2012)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 3/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku informuje, że jednostkowe wyniki sprzedaży "Euromark Polska" S.A. w marcu 2012 roku wyniosły 4 414 tysięcy złotych i były niższe o 23,1% od wyników osiągniętych w marcu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień 2011 - marzec 2012 roku wyniosły 59 511 tysięcy złotych i były niższe o 9,6% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku kalendarzowego. Miesiąc marzec jest tradycyjnie areną zmagań trwającej zimy i nadchodzącej wiosny, co przeważnie sprawia, że zakupy kolekcji zimowej nie są już tak intensywne a zakupy kolekcji wiosennej nie są jeszcze zaawansowane. W konsekwencji miesiąc ten jest zwyczajowo miesiącem o najniższej sprzedaży i znaczeniu dla branży outdoorowej. Dodatkowo w marcu bieżącego roku, po stosunkowo niekorzystnym dla branży sportowo-outdoorowej sezonie zimowym,
odbiorcy hurtowi Spółki nie byli jeszcze gotowi do istotnych zakupów z przygotowanej kolekcji wiosennej. Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w marcu 2012 roku wyniosły 4 873 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w marcu roku ubiegłego o 19%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie wrzesień 2011 - marzec 2012 roku wyniosły 63 442 tysięcy złotych i były niższe o 9,4% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wskaźniki dynamiki sprzedaży zostały obliczone poprzez porównanie bieżących wyników sprzedaży z wynikami objętymi sprawozdaniem finansowym za V kwartał roku obrotowego 2010/2011. Zaprezentowane wskaźniki mogą się nieznacznie różnić od danych porównywalnych zaprezentowanych w raporcie bieżącym nr 9/2011 z racji późniejszych korekt księgowych. Pełna informacja nt. wyników finansowych osiągniętych w perspektywie kwartału obejmującego marzec 2012 roku zostanie zaprezentowana w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za
trzeci kwartał roku obrotowego 2011/2012, którego publikacja przewidziana jest na dzień 16 lipca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of "Euromark Polska" S.A. (the Company, the Issuer) in connection with the information policy started and described in the current report No. 3/2009 dated 8th April 2009 informs that the stand alone sales results of „Euromark Polska” S.A. in March 2012 amounted to 4 414 thousand PLN and were 23,1% lower than the results produced in March prior year. March 2011/12 YTD stand alone sales results amounted to 59 511 and were by 9,6% lower than the results produced in the comparable period prior year. March is usually a battle arena between still lasting Winter and coming Spring, which influences purchases of both Winter and Spring collections, making the first ones already low and second ones not yet high. Subsequently this month delivers the lowest sales during the year and is of least importance for the outdoor sector. Additional in March this year, after unfavorable Winter season, wholesale customers were not ready yet to material purchases of the prepared Spring collection. The
consolidated sales results of the Capital Group in March 2012 amounted to 4 873 thousand PLN and were lower than the results produced in March prior year by 19%. The consolidated sales for the period September 2011 - March 2012 amounted to 63 442 thousand PLN and were by 9,4% lower than the results produced in comparable period last year. Sales dynamic indexes were computed by comparing current sales results to the actual ones published in the financial statement for Q5 of 2010/2011 fiscal year. These differ slightly from the ones announced in the current report No. 9/2011 due to late accounting adjustments. Full information concerning financial results for the quarter including March 2012 shall be presented in the extended consolidated financial statement for the Q3 of the financial year 2011/2012, which shall be published on 16th July 2012. | |

d2msec5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Euromark Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROMARK POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-152 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 244A
(ulica) (numer)
022 767 37 00 022 767 37 09
(telefon) (fax)
sekretariat@euromark.pl www.euromark.pl
(e-mail) (www)
5260017939 010329011
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Rafał Łysakowski Członek Zarządu
2012-04-10 Dorota Rzuczkowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5