Trwa ładowanie...
d17tljy

EZO S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii J (30/2015) - EBI

EZO S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii J (30/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii J | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu EZO S.A. nr 6/04/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J (zaprotokołowanej przez notariusza Agnieszkę Zawisza w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Lindleya 14A lok. 7, Rep. A nr 2917/2015): 1) Data rozpoczęcia subskrypcji ? 27.04.2015 r. 2) Data zakończenia subskrypcji ? 29.04.2015 r. 3) Data przydziału instrumentów finansowych ? 29.04.2015 r. 4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii J. 5) Stopa
redukcji ? alokacja 100%. 6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii J. 7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane ? 7,00 (siedem złotych) za jedną akcję serii J. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 1 (jedna) osoba fizyczna. 9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 1 (jedna) osoba fizyczna. 10) Nazwy subemitentów ? Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych. 11) Koszty emisji ? 215.068,00 (dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) złotych, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) ? 9.068,00 (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) złotych, b. wynagrodzenie subemitentów ? 0,00 (zero) złotych, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? ok. 206.000,00 (dwieście sześć tysięcy) złotych, d. promocja oferty ? 0,00
(zero) złotych, z czego kwota 3.054,00 (trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) złote, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?usługi obce? oraz kwota 3.984,00 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?podatki i opłaty?, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Pozostała kwota w wysokości ok. 206.000,00 (dwieście sześć tysięcy) złotych, stanowiąca koszt sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz koszty doradztwa, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?koszty finansowe?, zostaje zaliczona w koszty uzyskania przychodu zgodnie z decyzją NSA z dnia 24 stycznia 2011 roku (sygn. akt: II FPS 6/10). Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy