Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

FAM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

FAM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
Share
dzo2aw7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pozycje wynikowe prezentowane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku i od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 081 13 039 3 838 3 124
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 116 -118 28 -28
Zysk (strata) brutto -244 -550 -58 -132
Zysk (strata) netto -204 -906 -49 -217
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -136 2076 -32 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -147 -1182 -35 -283
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 659 -1142 157 -274
Przepływy pieniężne netto, razem 376 -248 90 -59
Liczba akcji po pomniejszeniu o akcje własne (w szt.) 30 764 912 31 083 726 30 764 912 31 083 726
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,03 0,00 -0,01
pozycje bilansowe prezentowane na dzień 31 marca 2014 roku i na 31 marca 2013 roku
Aktywa, razem 115 408 151 934 27 667 36 370
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 829 62 970 16 501 15 074
Zobowiązania długoterminowe 5 198 18 787 1 246 4 497
Zobowiązania krótkoterminowe 35 968 44 183 8 623 10 577
Kapitał własny 42 221 71 950 10 122 17 224
Kapitał zakładowy 9 246 9 246 2 217 2 213
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,37 2,31 0,33 0,55
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
pozycje wynikowe prezentowane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku i od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 259 13 224 3 881 3 168
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 307 75 73 18
Zysk (strata) brutto -250 -615 -60 -147
Zysk (strata) netto -249 -662 -59 -159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 280 4 782 67 1 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -156 -1 051 -37 -252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -308 -3 807 -74 -912
Przepływy pieniężne netto, razem -184 -76 -44 -18
Liczba akcji po pomniejszeniu o akcje własne (w szt.) 30 764 912 31 083 726 30 764 912 31 083 726
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,02 0,00 -0,01
pozycje bilansowe prezentowane na dzień 31 marca 2014 roku i na 31 marca 2013 roku
Aktywa, razem 103 793 121 333 24 883 29 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 047 60 750 14 635 14 543
Zobowiązania długoterminowe 25 106 32 675 6 019 7 822
Zobowiązania krótkoterminowe 35 941 28 075 8 616 6 731
Kapitał własny 42 746 60 583 10 248 14 503
Kapitał zakładowy 9 246 9 246 2 217 2 213
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,39 1,95 0,33 0
Powyższe dane finansowe za 2014 i 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - wg średniego kursu ogłoszonego na dzień:31 marca 2014 roku - 4,1713 zł/EUR31 marca 2013 roku - 4,1774 zł/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kazdego miesiąca okresu obrotowego:od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku - 4,1894 zł/EURod 1 stycznia do 31 marca 2013 roku - 4,1738 zł/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Informacja dodatkowa Q1_2014 _final.pdf informacja dodatkowa
SFjednFAMQ1 2014_final.pdf jednostkowe sprawozdanie finansowe
SSFskonFAMGKQ12014final.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jarosław Litwiński Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7