Trwa ładowanie...
d3lhma7
espi
22-11-2010 17:22

FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A ...

FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A (61/2010)

d3lhma7
d3lhma7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie (FAM) informuje, że na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu dzisiejszym od Pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FAM następującej treści:"Działając w imieniu własnym, w imieniu Tar Heel Capital R, LLC spółki prawa USA (THCR), South Bay Limited spółki prawa angielskiego (SBL) oraz Tar Heel Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (THC), a także w imieniu GJB Assets Management Limited, spółki prawa cypryjskiego (GJB Assets Management) na podstawie art. 69 ust.1 i ust. 4 w związku z art. 87 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) składam niniejsze zawiadomienie dotyczące zdarzenia powodującego
zmianę liczby głosów w spółce publicznej FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (FAM) posiadanych przez dwa podmioty należące do porozumienia łączącego wskazanych powyżej akcjonariuszy.Zawiadomienie niniejsze składam jako pełnomocnik THCR, pełnomocnik SBL oraz Prezes Zarządu Tar Heel Capital Sp. z o.o., komplementariusza THC, a także jako członek zarządu (director) GJB Assets Management oraz działając w imieniu własnym.Zawiadomienie dotyczy zdarzenia powodującego zmianę udziału w rozumieniu art. 69 ustawy o ofercie, które to zdarzenie wiąże się jednocześnie z transakcją sprzedaży i kupna objętą obowiązkiem informowania w trybie art. 160 ust.1 pkt 1) oraz ust.2 pkt. 4 lit. a) i b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) i która objęta jest osobnym zawiadomieniem w trybie art. 160 ustawy o obrocie.Zdarzeniem powodującym zmianę udziału jest zawarcie transakcji zbycia przez THC w dniu 17 listopada 2010r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie (GPW)
łącznie 8.850 akcji FAM, to jest wszystkich akcji FAM należących do THC. W związku ze zbyciem przez THC wszystkich akcji FAM, THC przestałbyć stroną porozumienia łączącego Pana Grzegorza Bielowickiego, THCR, SLB, GJB Assets Management oraz dotychczas THC w ramach którego Pan Grzegorz Bielowicki ma wykonywać prawo głosu z akcji FAM należących do wszystkich stron tego porozumienia w ten sam sposób, co stanowi porozumienie dotyczące zgodnego głosowania (Porozumienie). Jednocześnie doszło do zawarcia transakcji nabycia w dniu 17 listopada 2010r. na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW przez GJB Assets Management łącznie 8.850 akcji FAM.Z tego powodu ogólna liczba akcji FAM i głosów w FAM należących łącznie do wszystkich podmiotów uczestniczących w tym Porozumieniu nie zmieniła się natomiast z uwagi na zbycie wszystkich akcji FAM przez THC oraz wystąpienie ze wskazanego Porozumienia, liczba głosów oraz udział w kapitale zakładowym FAM należący do THC obniżył się do zera.Liczba akcji posiadanych
przed zmianą udziału:Przed zmianą udziału przez THC oraz GJB Assets Management, tj. przed dniem zbycia przez THC łącznie 8.850 akcji FAM oraz nabycia przez GJB Assets Management łącznie 8.850 akcji FAM oraz wystąpieniem THC ze wskazanego Porozumienia, Pan Grzegorz Bielowicki, SBL, THCR, THC oraz GJB Assets Management posiadali łącznie 6.282.597 akcji FAM czyli łącznie 19,71% kapitału zakładowego FAM, co dawało łącznie 6.282.597 głosów, czyli łącznie 19,71% ogólnej liczby głosów, z czego:1) GJB Assets Management posiadał 1.146.573 akcji FAM, czyli 3,60% kapitału zakładowego, co dawało 1.146.573 głosów, czyli 3,60% ogólnej liczby głosów;2) THCR posiadał 4.054.668 akcji FAM, czyli 12,72% kapitału zakładowego, co dawało 4.054.668 głosów, czyli 12,72% ogólnej liczby głosów;3) SBL posiadał 1.072.506 akcji FAM, czyli 3,36% kapitału zakładowego, co dawało 1.072.506 głosów, czyli 3,36% ogólnej liczby głosów;4) THC posiadał 8.850 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału zakładowego, co dawało 8.850 głosów, czyli 0,03% ogólnej
liczby głosów;Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Pan Grzegorz Bielowicki, SBL, THCR oraz GJB Assets Management posiadają łącznie 6.282.597 akcji FAM czyli łącznie 19,71% kapitału zakładowego FAM, co daje łącznie 6.282.597 głosów, czyli łącznie 19,71% ogólnej liczby głosów, z czego:1) GJB Assets Management posiada 1.155.423 akcji FAM, czyli 3,62% kapitału zakładowego, co daje 1.155.423 głosów, czyli 3,62% ogólnej liczby głosów;2) THCR posiada 4.054.668 akcji FAM, czyli 12,72% kapitału zakładowego, co daje 4.054.668 głosów, czyli 12,72% ogólnej liczby głosów;3) SBL posiada 1.072.506 akcji FAM, czyli 3,36% kapitału zakładowego, co daje 1.072.506 głosów, czyli 3,36% ogólnej liczby głosów;4) Pan Grzegorz Bielowicki nie posiada we własnym imieniu akcji FAM, przez co we własnym imieniu nie ma udziału w kapitale zakładowym FAM ani udziału w ogólnej liczbie głosów, jednak reprezentuje pozostałe strony wskazanego Porozumienia i wykonuje
prawo głosu z akcji FAM w imieniu wskazanych podmiotów.THC nie posiada w ogóle akcji FAM ani głosów w FAM (zero akcji FAM czyli zero kapitału zakładowego, co daje zero głosów, czyli zero ogólnej liczby głosów).Ponadto dla uniknięcia wątpliwości, zawiadamiający wskazuje, że różnica jednej setnej procenta (0,01%) pomiędzy łączną wartością procentową (19,71% obliczoną od łącznej liczby akcji) a sumą wartości procentowych odnoszących się do poszczególnych uczestników Porozumienia (19,70%) wynika z zaokrąglenia tych liczb do dwóch miejsc po przecinku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3lhma7