Trwa ładowanie...
dto1nz5

FAMUR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

FAMUR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dto1nz5

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY FAMUR | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 706 773 | 1 176 417 | 169 188 | 279 369 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 935 | 224 629 | 29 107 | 53 344 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 100 252 | 207 627 | 23 931 | 49 306 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej. | 100 252 | 207 627 | 23 931 | 49 306 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 396 903 | 277 427 | 94 743 | 65 882 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -97 605 | -138 187 | -23 299 | -32 816 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -437 160 | -119 165 | -104 353 | -28 299 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -137 862 | 20 074 | -32 909 | 4 767 | |
| | Aktywa razem | 1 336 518 | 1 549 207 | 313 567 | 373 555 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 496 062 | 406 503 | 116 384 | 98 019 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 491 | 38 935 | 115 | 9 388 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 370 029 | 212 330 | 86 815 | 51 198 | |
| | Kapitał własny | 840 456 | 1 142 705 | 197 184 | 275 536 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 836 857 | 1 142 663 | 196 339 | 275 527 | |
| | Kapitał zakładowy | 4 815 | 4 815 | 1 130 | 1 161 | |
| | WYBRANE WSKAŹNIKI | | | | | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 481 500 000 | 481 500 000 | 481 500 000 | 481 500 000 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,2082 | 0,4312 | 0,0497 | 0,1024 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,2082 | 0,4312 | 0,0497 | 0,1024 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,7380 | 2,3731 | 0,4078 | 0,5722 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 1,7380 | 2,3731 | 0,4078 | 0,5722 | |
| | DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FAMUR S.A. | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 738 882 | 1 114 520 | 176 376 | 264 670 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 806 | 193 713 | 14 753 | 46 002 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 48 184 | 238 685 | 11 502 | 56 682 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 319 446 | 367 539 | 76 254 | 87 281 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -142 716 | -304 379 | -34 067 | -72 282 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -192 714 | -96 908 | -46 002 | -23 013 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -15 983 | -33 748 | -3 749 | -8 014 | |
| | Aktywa razem | 1 450 140 | 1 535 805 | 340 225 | 370 323 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 765 641 | 492 991 | 179 631 | 118 873 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 194 | 28 832 | 45 | 6 952 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 664 502 | 336 337 | 155 902 | 81 100 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 684 499 | 1 042 814 | 160 594 | 251 450 | |
| | Kapitał zakładowy | 4 815 | 4 815 | 1 130 | 1 161 | |
| | WYBRANE WSKAŹNIKI | | | | | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 481 500 000 | 481 500 000 | 481 500 000 | 481 500 000 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,1001 | 0,4957 | 0,0239 | 0,1177 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,1001 | 0,4957 | 0,0239 | 0,1177 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,4216 | 2,1658 | 0,3335 | 0,5222 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 1,4216 | 2,1658 | 0,3335 | 0,5222 | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego bilansu zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r. Wybrane dane dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane zostały za 4 kwartały 2014 r. i 4 kwartały 2013 r. narastająco. Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2014 r. (odpowiednio za 4 kwartały 2013 r.) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten za 4 kwartały 2014 r. wyniósł 1 euro = 4,1893 zł i odpowiednio za 4 kwartały 2013 r. 1 euro = 4,2110 zł; - pozycje bilansowe przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2014 r. 1 euro = 4,2623 zł, na 31.12.2013 r. 1 euro = 4,1472 zł W skróconym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym FAMUR S.A. za czwarty kwartał 2014 r., w związku z połączeniem FAMUR S.A. ze spółkami zależnymi, dokonano przekształcenia danych porównawczych za czwarty kwartał i cztery kwartały 2013 r. oraz na 31 grudnia 2013 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1500302 Raport kwartalny Q4 2014.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za 4 kwartał 2014r

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dto1nz5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2015-03-02 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dto1nz5

Podziel się opinią

Share
dto1nz5
dto1nz5