Trwa ładowanie...
dh0b6bm

FAMUR S.A. - Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK sp. z o.o. ? korekta raportu nr ...

FAMUR S.A. - Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK sp. z o.o. ? korekta raportu nr 8/2015 (8/2015)

Share
dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | K | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK sp. z o.o. ? korekta raportu nr 8/2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. informuje o podjęciu w dniu 15 kwietnia 2015 r., przez zarządy FAMUR S.A. i Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, uchwał o dokonaniu korekt w treści załączników nr 3 i 4 do Planu połączenia obu spółek, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2015 r. raportem bieżącym nr 8/2015. Emitent wyszczególnił poniżej zmiany wprowadzone w załącznikach: [Załącznik nr 3] Było: Wartość majątku spółki ZMG Glinik Spółka z o.o. na dzień 01.02.2015 roku odpowiada wartości aktywów netto Spółki w kwocie 75 461 322,76 PLN Aktywa 248 728 320,07 PLN Zobowiązania 173 266 997,31 PLN Aktywa netto 75 461 322,76 PLN Jest: Wartość majątku spółki ZMG Glinik Spółka z o.o. na dzień 01.02.2015 roku odpowiada wartości aktywów netto Spółki w kwocie 140 253 420,76 PLN Aktywa 248 767 688,56 PLN Zobowiązania 108 514 267,80 PLN Aktywa netto 140 253 420,76 PLN [Załącznik nr 4 ? wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji majątkowej] Było: A k t y w a I. Aktywa trwałe 73 013 296,60 6.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 453 495,66 II. Aktywa obrotowe 175 715 023,47 1. Zapasy 25 352 278,16 2. Należności krótkoterminowe 147 216 930,16 2.2 Z tytułu dostaw i usług 140 005 705,97 5.1 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy 3 393 113,21 5.2 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek -2 784 305,41 Aktywa razem 248 728 320,07 P a s y w a I. Kapitał własny 75 461 322,76 8. Zyski zatrzymane -31 303 490,54 A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 75 461 322,76 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 266 997,31 3. Zobowiązania krótkoterminowe 164 475 132,29 3.7 Inne 64 849 160,43 Pasywa razem 248 728 320,07 Jest: A k t y w a I. Aktywa trwałe 73 004 045,40 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 444 244,46 II. Aktywa obrotowe 175 763 643,16 1. Zapasy 25 402 609,29 2. Należności krótkoterminowe 147 215 218,72 2.2 Z tytułu dostaw i usług 140 003 994,53 5.1 Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy 608 807,80 5.2 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek 0 Aktywa razem 248 767 688,56 P a s y w a I. Kapitał własny 140 253 420,76 8. Zyski zatrzymane 33 488 607,46 A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 140 253 420,76 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 514 267,80 3. Zobowiązania krótkoterminowe 99 722 402,78 3.7 Inne 96 430,92 Pasywa razem 248 767 688,56 Przyczyną dokonanych korekt w Sprawozdaniu z sytuacji majątkowej ZMG GLINIK sp. z o.o. na dzień 1 lutego 2015 r. było wykonanie układu w spółce potwierdzone otrzymaniem prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy stwierdzającym wykonanie układu Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK sp. z o.o. Główna korekta dotyczyła umorzenia 64,8 mln zł innych zobowiązań krótkoterminowych obejmujących zobowiązania układowe przeznaczone do umorzenia, co wpłynęło na zwiększenie wartości pozycji zysków zatrzymanych. Treść Planu
połączenia wraz z załącznikami nr 1 i 2 nie uległa zmianie. Emitent przekazuje w załączeniu Plan połączenia FAMUR S.A. z ZMG GLINIK sp. z o.o. wraz z załącznikami po korekcie. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 150316PlanpołączeniaFAMURZMGkorekta150415.pdf | Plan połączenia FAMUR - ZMG GLINIK - korekta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2015-04-15 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm