Trwa ładowanie...
d2n0i2d

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (1/2013)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (1/2013)

Share
d2n0i2d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 30 maja 2012r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 29/2012 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2012, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 30 maja 2012r. do 2 stycznia 2013r. wynosi 91.545.324,72 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 14 grudnia 2012r., o której Emitent powziął wiadomość w dniu dzisiejszym. Umowa została zawarta pomiędzy Fazos S.A. a Kompanią Węglową S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa 170 sekcji obudów zmechanizowanych wraz z wymaganą dokumentacją o zakresie pracy od nie więcej niż 0,8m do nie mniej niż 2,2m do KWK Bielszowice. Termin
zakończenia dostaw ustalono na 30 kwietnia 2013r., lecz nie krócej niż 20 tygodni od zawarcia umowy. Wartość netto umowy wynosi 36.499.000 zł. Strony ustaliły termin płatności na 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji w zależności od elementów od 24 do 60 miesięcy od daty uruchomienia na dole kopalni. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od jej realizacji z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia do 10 dni włącznie oraz 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia ponad 10 dni. Wykonawca w przypadku opóźnień w dostawie dokumentów wymaganych do odbioru przedmiotu umowy zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia do 10 dni włącznie oraz 1% wartości netto umowy za każdy dzień
opóźnienia ponad 10 dni. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za każdą godzinę opóźnienia zgłoszenia się serwisu gwarancyjnego oraz 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od jej zgłoszenia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od jej realizacji z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 552.890 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2012r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | =48 32 359 66 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-01-02 Adam Wojciechowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

Podziel się opinią

Share
d2n0i2d
d2n0i2d