Trwa ładowanie...
d2whrh8

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (55/2011)

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (55/2011)

Share
d2whrh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 13 lipca 2011r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 37/2011 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 13 lipca 2011r. do dnia 15 listopada 2011r. wynosi 84.204.247 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 3 listopada 2011r. zawarta pomiędzy konsorcjum Spółek Fabryka Maszyn Górniczych Pioma S.A. i Towarzystwem Leasingowym K4 Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na kwotę netto 18.433.185,93 zł ( raty kapitałowe + odsetki). Przedmiotem umowy jest dostawa trzech przenośników taśmowych
o szerokości taśmy 1400 mm wraz z kompletnym wyposarzeniem elektrycznym i sterowaniem dla KWK Murcki-Staszic wraz z finansowaniem w formie 48 miesięcznego leasingu. Strony ustaliły termin dostawy na 24 tygodnie od dnia podpisania umowy. Płatność I raty nastąpi w terminie 90 dni od momentu otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego, który nastąpi na dole kopalni po zmontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od podpisania protokołu kompletności dostaw. Pozostałe raty będą płatne w okresach miesięcznych. Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marżę. Podatek VAT zostanie zapłacony Wykonawcy jednorazowo wraz z płatnością pierwszej raty. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej nastąpi przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia przenośnika. Wykonawca/Zamawiający zapłaci
Zamawiającemu/Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca/Zamawiający. Wykonawca/Zamawiający zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie/odbiorze przedmiotu umowy. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksy Cywilnego. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3596300 | | 032 3596677 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340126246 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2011-11-15 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8