Trwa ładowanie...
d1lqykb
d1lqykb
espi

FARMACOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

FARMACOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d1lqykb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 101 879 5 136 554 1 277 418 1 186 764
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 183 91 271 21 829 21 088
Zysk (strata) brutto 92 456 101 871 23 149 23 537
Zysk (strata) netto 71 304 77 478 17 853 17 901
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 362 95 520 -12 359 22 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 887 -104 592 -5 230 -24 165
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 540 14 914 16 160 3 446
Przepływy pieniężne netto, razem -5 709 5 842 -1 430 1 350
Aktywa razem 1 814 599 1 763 496 458 197 429 262
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 053 179 1 070 956 265 934 260 687
Zobowiązania długoterminowe 55 600 50 297 14 039 12 243
Zobowiązania krótkoterminowe 997 579 1 020 659 251 895 248 444
Kapitał własny 761 420 692 540 192 263 168 575
Kapitał zakładowy 23 400 23 400 5 909 5 696
Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,05 3,31 0,76 0,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 32,54 29,60 8,22 7,20
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 953 885 4 619 744 1 240 363 1 067 359
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 521 65 485 14 402 15 130
Zysk (strata) brutto 64 553 70 998 16 163 16 404
Zysk (strata) netto 49 962 53 722 12 510 12 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 341 111 913 -15 860 25 857
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 030 -102 551 -2 511 -23 694
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 726 2 201 14 954 509
Przepływy pieniężne netto, razem -13 645 11 563 -3 417 2 672
Aktywa razem 1 583 099 1 541 569 399 742 375 242
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 983 307 991 911 248 291 241 447
Zobowiązania długoterminowe 23 444 18 941 5 920 4 611
Zobowiązania krótkoterminowe 959 863 972 970 242 371 236 836
Kapitał własny 599 792 549 658 151 451 133 795
Kapitał zakładowy 23 400 23 400 5 909 5 696
Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,14 2,30 0,53 0,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,63 23,49 6,47 5,72
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
SAQSrIVkw2010.pdf Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za IV kwartał 2010
KomentarzSAQSrIVkw_2010.pdf Komentarz do skonsolidowanego raportu za I-IV kwartał 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)
d1lqykb

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Barbara Kaszowicz Wice Prezes Zarządu
2011-02-28 Krzysztof Sitko Członek Zarządu
2011-02-28 Grażyna Warchoł Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqykb

Podziel się opinią

Share
d1lqykb
d1lqykb