Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

FASING - Umowa znacząca (11/2015)

FASING - Umowa znacząca (11/2015)
Share
d3z34wm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 marca 2015 roku wpłynęła do Spółki umowa (datowana 24 marca 2015 roku) z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych na łączną wartość 5,9 mln zł netto. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiającego, Ogłoszenie Zamawiającego, Oferta Wykonawcy oraz Ogólne Warunki Umów dostaw materiałów KHW S.A. Zamawiający uprawniony jest do niewykonania umowy w zakresie nieprzekraczającym 50 % wartości brutto umowy. Niewykonanie umowy w tym zakresie nie wymaga podania przez Zamawiającego uzasadnienia, jak również nie stanowi podstawy do naliczenia przez Wykonawcę kar umownych oraz nie jest podstawą do kierowania roszczeń odszkodowawczych, względem Zamawiającego z powodu nieprawidłowego wykonania umowy. Dostawa i wydanie towarów
następować będzie partiami na podstawie zamówień, składanych w formie elektronicznej. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym SA umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 6,7 mln zł netto. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie była umowa opisana powyżej. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2014r. wynosił 72.343,2 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)
d3z34wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Grażyna Dudek Prokurent
2015-03-26 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm