Trwa ładowanie...
d2ybaqf
d2ybaqf
espi

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (52/2011)

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (52/2011)
Share
d2ybaqf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 22 listopada 2011 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice?Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów dwa postanowienia o dokonanych wpisach do Rejestru Zastawów: 1. Postanowienie o dokonanym wpisie w dniu 16 listopada 2011 roku do Rejestru Zastawów zastawu na środkach obrotowych tj. materiałach produkcyjnych stanowiących własność Spółki FASING SA. o wartości 500,0 tys. zł. 2. Postanowienie o dokonanym wpisie w dniu 18 listopada 2011 roku do Rejestru Zastawów zastawu na zespole środków trwałych tj. maszynach i urządzeniach stanowiących własność Spółki FASING SA. o wartości 3.616,9 tys. zł. Ustanowione zastawy na maszynach i urządzeniach oraz materiałach produkcyjnych stanowią zabezpieczenie na rzecz Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie tytułem zabezpieczenia udzielonego przez ten Bank Spółce kredytu obrotowego w wysokości 1.800,0 tys. zł na
podstawie umowy Nr 16/Zab/2010/O z dnia 12 lipca 2010 roku (umowę o ten kredyt opisywaliśmy w raporcie bieżącym nr 55/2010 w dniu 22 grudnia 2010 roku), który następnie na podstawie aneksu nr 1/Zab/2011 do w/w umowy uległ podwyższeniu w dniu 14 listopada 2011 roku do kwoty 3.600,0 tys. zł. Aneks ten wydłużył okres kredytowania do dnia 13 listopada 2014 roku. Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto - wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1 mln euro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2011-11-23 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ybaqf

Podziel się opinią

Share
d2ybaqf
d2ybaqf