Trwa ładowanie...
d3ereth

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a Mercus BIS Sp. z o.o. (26/...

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a Mercus BIS Sp. z o.o. (26/2014)

Share
d3ereth

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a Mercus BIS Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 27 maja 2014 r. zawarł ze spółką PHU ?Mercus BIS? Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (?Mercus BIS?) umowę, na dostawy izolowanych rur stalowych. W związku z zawarciem ww. umowy, wartość umów i zamówień zawartych pomiędzy Emitentem a Mercus BIS w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła, ok. 12,8 mln zł netto. Umową o najwyższej wartości jest wskazana powyżej Umowa z dnia 27 maja 2014 r. na dostawy przez Emitenta na rzecz Mercus BIS izolowanych rur stalowych o wartości ok. 6,5 mln zł netto (?Umowa?). Termin realizacji Umowy przypada na okres maj - wrzesień 2014 roku. W Umowie zostały przewidziane następujące kary umowne. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Emitent zobowiązał się zapłacić Mercus BIS 0,1% wartości netto towaru niezrealizowanego zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem za każdy dzień zwłoki. Ponadto, w przypadku nie dokonania odbioru
przedmiotu umowy przez Mercus BIS zgodnie z harmonogramem, Mercus BIS będzie obciążona kosztami składowania, których wielkość będzie wynosić 0,1% wartości netto nieodebranej partii towaru za każdy dzień zwłoki. Za odstąpienie od Umowy przez Emitenta z winy Mercus BIS lub przez Mercus BIS z przyczyn leżących po stronie Emitenta, odpowiednio Mercus BIS lub Emitent zapłacą drugiej stronie Umowy 100% wartości brutto tej części Umowy, która po odstąpieniu nie będzie podlegała realizacji. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Emitenta lub Mercus BIS szkody, każdej ze stron Umowy, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania łącznej wartości umów i zamówień za znaczące, Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-05-27 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

Podziel się opinią

Share
d3ereth
d3ereth