Trwa ładowanie...
d43xdm0

FERRUM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

FERRUM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 336 536 496 600 79 918 118 989
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 41 543 15 980 - 9 865 3 829
Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 49 609 3 958 - 11 781 948
Zysk (strata) netto - 53 912 2 908 - 12 803 697
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 236 7 564 13 117 1 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 10 000 - 10 797 - 2 375 - 2 587
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 44 685 -29 867 - 10 611 -7 156
Przepływy pieniężne netto razem 551 -33 100 131 - 7 931
Aktywa razem 317 273 382 444 76 503 93 548
Zobowiązania długoterminowe 27 676 31 665 6 673 7 745
Zobowiązania krótkoterminowe 188 342 195 667 45 414 47 861
Kapitał własny 101 255 155 112 24 415 37 941
Kapitał akcyjny 75 839 75 839 18 287 18 551
Liczba akcji (w sztukach) 23 156 866 23 265 807 23 156 866 23 265 807
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,33 0,12 -0,55 0,03
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 4,37 6,67 1,05 1,63
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdzdzialGKFERRUMw2013rorazListPrezesa.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM oraz List Prezesa do Akcjonariuszy
SkonsolidowanesprawozdaniefinansoweGKFERRUMza2013r.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM
Opiniairaportniezalbieglegorewiddosprza2013r.pdf Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW Rafin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski
2014-03-21 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-03-21 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Barbara Sterkowicz Prokurent - Główny Księgowy Barbara Sterkowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0