Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (33/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (33/2011)
Share
defc2tw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 69a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta. Pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 17.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. ? spółkę Urlopy.pl S.A. dwóch umów cywilnoprawnych na mocy, których spółka Urlopy.pl S.A. objęła w posiadanie łącznie 78.000 akcji emitenta , która to ilość stanowi 7,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 78.000 głosów, stanowiących 7,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest
S.A. poprzez swoje podmioty zależne i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A., iii) OMENIX Sp. Z O.O. iv) FON ECOLOGY S.A., v) ATLANTIS S.A. oraz URLOPY.PL S.A. posiadała łącznie 689.544 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 68,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 585.121 głosów, stanowiących 58,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A. wyjaśniła, że wobec faktu, że 100.629 akcji znajduje się w posiadaniu Emitenta oraz że 3.794 akcji Emitenta znajduje się w posiadaniu spółki OMENIX Sp. z o.o., spółki, której 100% udziałowcem jest Emitent ? łącznie 104.423 akcji nie uprawnia do oddania z żadnej z nich głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, ze względu na fakt, iż akcje te są akcjami własnymi Emitenta nabytymi w ramach aktualnie trwającej procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne, posiada łącznie 767.544 akcji Emitenta,
która to ilość stanowi łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 663.121 głosów, stanowiących 66,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, z tego powodu, iż jak wspomniano powyżej łącznie 104.423 akcje znajdujące w się w posiadaniu Emitenta oraz OMENIX Sp. z o.o. nie daje prawa głosu. DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne poza i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A. iii) OMENIX SP. Z O.O. oraz iv) URLOPY.PL S.A. v) FON ECOLOGY S.A. vi) ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FON ECOLOGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fonecology.pl
(e-mail) (www)
774-312-51-97 141998779
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw