Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (34/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (34/2011)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, oraz art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.. Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 17.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. ? spółkę Urlopy.pl S.A. umowy cywilnoprawnej na mocy, której spółka Urlopy.pl S.A. objęła w posiadanie 78.000 akcji emitenta która to ilość stanowi 7,80 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do
oddania 78.000 głosów, stanowiących 7,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Damian Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, poprzez spółki zależne od spółki DAMF Invest S.A. tj spółki i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A., iii) OMENIX Sp. Z O.O. iv) FON ECOLOGY S.A., v) ATLANTIS S.A. oraz vi) URLOPY.PL S.A. posiadał łącznie 689.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 68,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 585.121 głosów, stanowiących 58,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Pan Damian Patrowicz poinformował, że wobec faktu, że 100.629 akcji Emitenta znajduje się w posiadaniu Emitenta oraz że 3.794 akcji Emitenta znajduje się w posiadaniu spółki OMENIX Sp. z o.o., spółki, której 100% udziałowcem Emitent ? łącznie 104.423 akcji, nie uprawnia do oddania z żadnej z nich głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, ze względu na fakt, iż akcje te są akcjami
własnymi Emitenta nabytymi w ramach aktualnie trwającej procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Pan Damian Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne od spółki DAMF Invest S.A., posiada łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 663.121 głosów, stanowiących 66,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, z tego powodu, iż jak wspomniano powyżej łącznie 104.423 akcje znajdujące się w posiadaniu Emitenta oraz OMENIX Sp. z o.o. nie dają prawa głosu. Pan Damian Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Pan Damian Patrowicz poinformował, że inne podmioty zależne od DAMF Invest S.A poza i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A. iii) OMENIX SP. Z O.O. oraz iv) URLOPY.PL S.A. v) FON ECOLOGY S.A. vi) ATLANTIS S.A. nie
posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FON ECOLOGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fonecology.pl
(e-mail) (www)
774-312-51-97 141998779
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7