Trwa ładowanie...
d3rpqji
espi

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (27/2014)

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (27/2014)
Share
d3rpqji

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku zawarł z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny w Olsztynie umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.400.000 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy Euro) co stanowi równowartość kwoty 9.984.720 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych) na finansowanie i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie zleceń płatniczych Emitenta realizowanych przez Bank, zapłaty za faktury dostawcy lub refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2018 roku. Jego spłata następować będzie począwszy od 31 marca 2015 roku w równych kwartalnych ratach. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków z kredytu. Warunki finansowe zawartej umowy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w umowie postanowień dotyczących kar umownych. Emitent zawarł z mBankiem S.A. 4 umowy na zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, o czym informował w raportach bieżących o numerach 17/2013, 19/2013, 4/2014, 5/2014 oraz 1 umowę kredytową o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2013. Łączna wartość zawartych umów, o których mowa powyżej wraz z ostatnio zawartą umową kredytową przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą umowę. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Mariusz Gazda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpqji

Podziel się opinią

Share
d3rpqji
d3rpqji