Trwa ładowanie...
ddoesn2
espi

FOTA S.A. - Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykona...

FOTA S.A. - Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zobowiązanie do zaprzestania prowadzenia egzekucji (11/2014)
Share
ddoesn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zobowiązanie do zaprzestania prowadzenia egzekucji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni przeciwko Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) o udzielenie zabezpieczenia postanowił udzielić Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank z dnia 27 czerwca 2013 r. (nr 60/2013) zaopatrzonego klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 9 lipca 2013 r. (sygn. akt VI GCo 528/13) poprzez zobowiązanie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego do zaprzestania prowadzenia egzekucji w sprawie KM 7142/13 z przedmiotów majątkowych uprawnionego, na
których na rzecz Banku nie ustanowiono zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej wyżej wymienionym tytułem wykonawczym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa t.j. zabezpieczeń wskazanych w art. 273 ust.2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, nr 60, poz.535 z poźn.zm). Jednocześnie Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanemu o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank z dnia 27 czerwca 2013 r. (nr 60/2013) zaopatrzonego klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 9 lipca 2013 r. (sygn. akt VI GCo 528/13) pod rygorem upadku zabezpieczenia. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne o wszczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 16 lipca 2013 r., jest następstwem wypowiedzenia przez
Bank umowy o limit wierzytelności o czym Emitent oznajmił w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-03-12 Michael Kowalik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddoesn2

Podziel się opinią

Share
ddoesn2
ddoesn2