Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za luty 2015 roku (9/2015) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za luty 2015 roku (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2015 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W lutym 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta. W zakresie procesu legislacyjnego dot. ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, mającej bezpośredni wpływ na rynek, na którym działa Emitent, nie doszło do istotnych zmian. Według wiedzy Emitenta aktualnie projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Gospodarki po konsultacjach społecznych i międzyresortowych oczekuje na przekazanie do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej. W dniu 13 lutego 2014 r. Emitent opublikował raport za IV
kwartał 2014 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane. W IV kwartale 2014 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. miały miejsce istotne zdarzenia związane z procesem uchwalania ustaw regulujących rynek, na którym działa Emitent. 15 grudnia 2014 roku weszła w życie, zgodnie z planem, Ustawa o Odwróconym Kredycie Hipotecznym regulująca funkcjonowanie produktu zbliżonego do usługi oferowanej przez Grupę Emitenta. Zarząd Emitenta aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym, m.in. biorąc udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ustawa daje jedynie bankom i innym instytucjom kredytowym możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym. Po spotkaniach z przedstawicielami banków komercyjnych i Związku Banku Polskich Zarząd Emitenta nie dostrzega istotnego zainteresowania banków wdrożeniem kredytu hipotecznego na zasadach określonych w w/w ustawie, co zdaniem Zarządu Emitenta oznacza, że w ramach usług bankowych nowa oferta pojawi się nie wcześniej niż w horyzoncie
1-2 lat. Druga z ustaw, dotycząca bezpośrednio działalności Emitenta, Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, w IV kwartale była na etapie konsultacji i uzgodnień. W Ministerstwie Gospodarki po konferencjach uzgodnieniowych przygotowana została ostateczna wersja ustawy do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów. Emitent aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (Związku Pracodawców). W trakcie konsultacji wypracowany został konsensus w sprawie nadzoru, który stanowił dotychczas kwestią sporną między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi uczestnikami procesu legislacyjnego. Zakładany w ustawie termin wejścia w życie to 1 czerwca 2015 roku. Do końca 1 kwartału 2015 roku planowane jest przekazanie projektu ustawy Komitetowi Stałemu Rady Ministrów, a następnie Marszałkowi Sejmu. Dostrzegając wyraźny interes polityczny uchwaleniem ustawy Zarząd emitenta przewiduje zakończenie procesu legislacyjnego podczas obecnej
kadencji parlamentu. Zarząd Emitenta jest zdania, że obie regulacje gwałtownie przyspieszą rozwój rynku hipoteki odwróconej w Polsce dzięki zwiększeniu kluczowego dla Klientów poczucia bezpieczeństwa zawieranych umów. Wprowadzeniu nadzoru nad podmiotami oferującymi usługę, stworzenie jasnych, jednolitych zasad i przejrzystości oferowaniu hipoteki odwróconej zlikwiduje jedną z podstawowych barier rozwoju rynku. Jednocześnie, posiadając bardzo duże, unikalne doświadczenie w oferowaniu usług finansowych dla Seniorów, poparte kilkudziesięciotysięczną, własną bazą osób zainteresowanych hipoteką odwróconą, Emitent liczy na stopniowe zwiększenie zainteresowania jego usługami od początku roku 2015. Obecnie potencjalni klienci, oczekując na wejście w życie nowych przepisów, wstrzymują się z decyzją o zawieraniu umów. Jednak ze względu na brak oferty banków w najbliższych latach oraz wprowadzenie nadzoru KNF nad działalności funduszy hipotecznych, w tym Emitenta, oraz z uwagi na dominującą pozycję Emitenta na rynku
(ponad 70% udział) możemy spodziewać się istotnego wzrostu popytu po wejściu nowych regulacji w życie. W wyniku przedłużających się prac nad ustawami w IV kwartale 2014 roku, zgodnie z przewidywaniami Zarządu, odnotowano istotny spadek liczby zawieranych umów z Klientami, co miało bardzo znaczący wpływ na spadek przychodów Emitenta. Grupa Kapitałowa w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 260 tys. zł, na co głównie złożyły się zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikające z zawarcia nowych umów renty odpłatnej i dożywocia. Grupa Kapitałowa pozyskała 4 nieruchomości, o 7 mniej niż w IV kw. 2013 r. Przyczyną spadku liczby nowo zawieranych umów, a tym samym przychodów jest oczekiwane wstrzymywanie się Klientów z decyzjami w oczekiwaniu na wejście w życie nowych przepisów. Na koniec IV kw. 2014 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel
nieruchomości, wynosiła 234 w stosunku do 230 umów na koniec III kw. 2014 roku. Od początku działalności do końca IV kw. 2014 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 53,7 mln zł w stosunku do 52,9 mln zł na koniec III kw. 2014 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca 2014 roku wygasło 31 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 7,3 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem). Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2014 r. 2. Realizacja celów emisji W lutym 2015 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 41,00 tys.
zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 03-02-2015 r. ? Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną ? Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 13-02-2015 r. ? Raport miesięczny za styczeń 2015 roku ? Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 13-02-2015 r. ? Fundusz Hipoteczny DOM S.A. - Raport za IV kwartał 2014 r. ? Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 27-02-2015 r. ? Spłata istotnych umów wekslowych W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI. 4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2015 r. Do 14.04.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2015 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y