Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

G-ENERGY - Zawarcie umowy znaczącej wartości. (50/2014) - EBI

G-ENERGY - Zawarcie umowy znaczącej wartości. (50/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 50 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Emitent?, ?G-ENERGY?)) w nawiązaniu do postanowień ?Porozumienia Realizacji Inwestycji? podpisanego w dniu 16 października 2014 treść którego opublikowano raportem bieżącym EBI nr 43, z której wynikały zamiary przeprowadzenia przez Emitenta transakcji o charakterze zależności kapitałowych na 4 podmiotach posiadających projekty z zakresu zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, wspólnej budowy innowacyjnych instalacji ?krakingujących? odpady uzyskując węglowodory ciekłe oraz dalszej rafinacji uzyskanych z procesu ?krakingu? olei pirolitycznych do postaci różnych frakcji typu olei lekkich i ciężkich, informuje, co następuje: 1. Do dnia 17 listopada 2014 roku Emitent zawarł ostateczne umowy nabycia (objęcia) udziałów w spółce kapitałowej, zarejestrowanej na terenie Polski, działającej pod firmą Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Policach stanowiących 50 procent w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 50
procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników ww. Spółki. Uiszczona cena za nabycie ww. udziałów wyniosła 1.332.800,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych), a zasadność jej ujawnienia wynika z istotności tej informacji dla sytuacji ekonomicznej Emitenta skutkującej znaczącym wzrostem kapitałów własnych G-ENERGY, których dokładna wysokość zostanie przedstawiona w najbliższym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2014 roku, uwzględniając wygenerowane zyski ze wszystkich planowanych do realizacji w bieżącym roku transakcji. Szczegółowa informacja na temat inwestycji - budowy instalacji ?krakingującej? znajduje się na stronie internetowej: www.biotechnologycenter.pl 2. W odniesieniu do zapisów pkt.5 ww. ?Porozumienia Realizacji Inwestycji? dotyczących zawarcia umów o charakterze kapitałowego zaangażowania w 4 podmioty, Emitent wyjaśnia, że powyższa umowa nabycia udziałów wypełnia częściową realizację planów inwestycyjnych Emitenta dotyczących budowy innowacyjnych instalacji
?krakingujących? odpady na terenie Polski i Europy zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i patentami przez poszczególne podmioty, które stanowią przedmiot przeprowadzanych przez Emitenta transakcji nabycia ich udziałów lub akcji stanowiących min. 50 procent w kapitale i głosach na Zgromadzeniach Wspólników lub Akcjonariuszy. 3. Z uwagi na fakt, że zdefiniowane w ww. ?Porozumieniu Realizacji Inwestycji? terminy przeprowadzenia transakcji o których mowa w pkt.2 są pochodną szeregu czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania celem uzyskania przez Emitenta faktycznego posiadania własności udziałów lub akcji w podmiotach, których dokładne daty nie są możliwe do określenia, Emitent ponownie definiuje termin przeprowadzenia wszystkich ww. transakcji wyrażając zamiar ich zakończenia do połowy grudnia bieżącego roku. Zarząd podkreśla również, że wyżej określony czas jest niezbędny do prawidłowego zweryfikowania posiadania przez ww. podmioty wszystkich technologii, zarejestrowanych patentów tych technologii,
praw autorskich, materialnych i niematerialnych, know-how realizacji budowy instalacji oraz dalszej jej eksploatacji w tym rozwoju efektywności technologii, a także zdolności dystrybucyjnych uzyskiwanych olei,. Z związku z powyższym o kolejnych transakcjach nabycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych krajowych i zagranicznych Emitent będzie informował na bieżąco w miarę zakańczania poszczególnych akwizycji pod względem dokumentacyjnym. 4. Wszelkie umowy inwestycyjne wynegocjowane w wyniku podpisania umów nabycia udziałów lub akcji w ww. podmiotach(spółkach kapitałowych) Strony przewidują iż zawarte zostaną po skutecznym ich nabyciu wraz ze wszystkimi głosami i prawami w tym korporacyjnymi przynależnymi do udziałów oraz akcji tych podmiotów. Strony dopuszczają zawarcie szeregu umów inwestycyjnych w tym umów wykonawczych skutkujących w 2015 roku łącznym kapitałowym zaangażowaniem w realizację projektów posiadanych przez podmioty o których mowa powyżej na poziomie sięgającym 30.000.000 zł (słownie:
trzydzieści milionów złotych). W przypadku dalszej ekspansji i realizacji budowy analogicznych instalacji na terenie innych krajów nakłady inwestycyjne w roku 2016 mogą przekroczyć kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z uwzględnieniem, że w przypadku uzyskania finansowania dłużnego przez dany projekt dla przykładu posiadany przez spółkę, w której Emitent nabył udziały - opisaną w ust.1 powyżej - w wysokości połowy środków niezbędnych do realizacji ww. inwestycji tj. w tym przypadku w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto, Emitent będzie kapitałowo zaangażowany do poziomu połowy tej wartości oraz kwoty stanowiącej udział własny ww. finansowania dłużnego, a w razie braku finansowania dłużnego do połowy wartości inwestycji, gdyż druga połowa sfinansowana jest ze środków wynikających z dofinansowania w ramach programu unijnego. W razie budowy więcej niż jednej instalacji w tym samym okresie, zaangażowanie kapitałowe może przewyższyć powyższe kwoty, wynikając głownie z
projektów zagranicznych, których finansowanie odbywać się będzie na analogicznych zasadach. Zarząd Emitenta podkreśla, że zawarte do dnia 17 listopada 2014 roku porozumienia i umowy nabycia udziałów opisane powyżej, wiążą się również z zawartym Porozumieniem w dniu 14 Października 2014 roku stanowiącym dopełnienie przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej oraz dalszego rozwoju jej działalności ze szczególnym ukierunkowaniem na obszar wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego zagospodarowania (m.in. w postaci przetwarzania, rafinacji) oraz niezmiernie istotnej efektywnej dystrybucji. Inwestycje Emitenta oraz podmiotów, w których Emitent nabywa i będzie nabywał udziały bądź akcje służą dynamicznemu rozwojowi działalności G-ENERGY w obszarze wytwarzania i sprzedaży energii oraz paliw, jak również uzyskaniu stanu posiadania innowacyjnych opatentowanych technologii umożliwiających budowę modułowych instalacji. Z kolei komercjalizację skonsolidowanej działalności oraz
optymalizację zysków G-ENERGY w tym poszczególnych podmiotów Emitent planuje osiągnąć poprzez efekt synergii wynikający z nabycia przez Emitenta spółek posiadających zdolności dostawcze (wsadu), przetwórcze (surowców) oraz dystrybucyjne (uzyskanych produktów) w tym dodatkowo z poszczególnych niszowych obszarów występujących wokół działalności tego sektora ekologii i biotechnologii. Powyższe działania mają na celu doprowadzenie do skalowalności biznesu, skutkującej skokowym wzrostem wartości G-ENERGY, w ślad za czym jej kapitalizacji w znacznie krótszym okresie niż miałoby to miejsce wyłącznie w oparciu o jedną z wymienionych dziedzin działalności. Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. § 3 ust. 2 pkt. 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga