Trwa ładowanie...
d3kt9ik
espi

GALVO - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. (2/2015) - EBI

GALVO - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. (2/2015)

Share
d3kt9ik

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W grudniu Galvo S.A. zawarło umowę nabycia 100% udziałów spółki Altia Radom Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 1 (jeden) euro, co jest związane z wysokim, przeterminowanym zadłużeniem Spółki oraz jej trudną sytuacją finansową. Przychody Altia Radom Sp. z o.o. za 9 miesięcy 2014 r. wyniosły 29,5 mln zł Strata netto za 9 miesięcy 2014 r. wyniosła 2,22. mln zł Zobowiązania na 30.09.2014 r. wynoszą 24,5 mln zł. Kapitał własny na 30.09.2014 r. jest ujemny i wynosił -1,2 mln zł. Altia Radom Sp. z o.o. zajmuje się obróbką i produkcją detali dla przemysłu motoryzacyjnego, posiada park maszynowy składający się z 70 obrabiarek wielowrzecionowych oraz CNC (cyfrowo-numerycznych), w tym 2 linie pracujące dla Bosch. Główni odbiorcy
Spółki to: Bosch, Schneider Electric, Valeo, Pierburg. Altia Radom Sp. z o.o. zatrudnia 240 osób, pracujących na 3 zmiany. Galvo S.A. zamierza przeprowadzić restrukturyzację Altia Radom Sp. z o.o., do czego będzie potrzebowała silnego partnera finansowego, dysponującego doświadczeniem w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dlatego też w ciągu kilku miesięcy Galvo S.A. zamierza sprzedać 49% udziałów Altia Radom Sp. z o.o. panu Azizullah Karim, który jest członkiem Rady Nadzorczej Galvo S.A. Galvo S.A. zobowiązało się do dokapitalizowania Altia Radom Sp. z o.o. kwotą 2 mln euro poprzez nabycie nieruchomości Spółki, która zostanie przeznaczona na spłatę zaległych zobowiązań. Dokapitalizowanie nabytej Spółki zostanie sfinansowane ze środków własnych Galvo oraz z kredytu. W grudniu 2014 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych utrzymywały się na niskich poziomach cenowych. W opinii Zarządu utrzymywanie się stosunkowo niskich cen srebra w dłuższym okresie może mieć korzystny wpływ na
wyniki finansowe Spółki w kolejnych miesiącach. Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. osiągnęły poziom 624,9 tys. zł, podczas gdy w grudniu 2013 r. wyniosły 477,3 tys. zł, co oznacza wzrost rdr o 30,9%. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do grudnia 2014 r. wyniosły 9.112,0 tys. zł, wobec 8.190,9 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 11,3%. W grudniu Spółka realizowała głównie zlecenia dla klientów z branży energetycznej i automotive, koncentrując się na realizacji zleceń wysokomarżowych, w miejsce zleceń tzw. masowych. Linia technologiczna do srebrzenia i niklowania detali o nietypowych dużych rozmiarach w niepowtarzalnych seriach była w mniejszym zakresie wykorzystywana niż zwykle. W okres świąteczno-noworoczny Spółka tradycyjnie wstrzymuje realizację zleceń i wykorzystuje ten czas na bieżące naprawy i przeglądy. Okres przerwy świąteczno-noworocznej wykorzystano również na przeprowadzenie procesu modernizacji linii nr 1 wykorzystywanej dotychczas do cynkowania
i niklowania. Modernizacja ta pozwoliła na zwiększenie dotychczasowych mocy produkcyjnych. Zarządu Spółki obserwuje sukcesywną poprawę koniunktury, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki w bieżącym roku. Zarząd prowadzi intensywną penetrację rynku motoryzacyjnego w poszukiwaniu kolejnych zleceniodawców. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2014 roku: Raport bieżący nr 21/2014 z 3 grudnia 2014 r. - Nabycie spółki Altia Radom Sp. z o.o. Raport bieżący nr 22/2014 z 12 grudnia 2014 r. - Raport miesięczny za listopad 2014 roku. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2014 roku. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w
okresie objętym niniejszym raportem. W grudniu prowadzono w dalszym ciągu prace nad optymalizacją procesu od strony informatycznej dla nowej linii technologicznej wykorzystywanej w dwóch procesach cynkowania oraz stopowy cynk-nikiel. Spółka ma zamiar kupić system informatyczny do sterowania nową linią. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2015 r. W dniu 13 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2014 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Szczepaniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

Podziel się opinią

Share
d3kt9ik
d3kt9ik