Trwa ładowanie...
d282abo
d282abo
espi

GANT - Nielegalna próba odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listo ...

GANT - Nielegalna próba odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2014 r. (133/2014)
Share
d282abo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 133 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nielegalna próba odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Legnicy dalej: Spółka, przekazuje do publicznej następującą wiadomość. Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy, niniejszym informuje, iż w dniu 14.11.2014r. powziął wiadomość o przekazaniu Syndykowi masy upadłości Spółki przez Marcina Radaczyńskiego pełniącego funkcją prezesa akcjonariusza Spółki, tj. Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pomorska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dokumentów, z których wynika, że w dniu 12.11.2014r. została podjęta próba przeprowadzenia nielegalnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym miało dojść do podjęcia sprzecznych z prawem uchwał,
m.in. o zmianie władz Spółki oraz o ogłoszeniu przerwy do dnia 15.11.2014 r. Efektem tego miało być również powołanie organu, który dokonać miał prawnie nieskutecznej próby zmiany Zarządu. Wyżej opisana próba przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbyła się w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przewidziane na dzień 12.11.2014 r. zostało odwołane zgodnie z przepisami w dniu 12.11.2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie nr 122 2014. O odwołaniu ww. walnego zgromadzenia akcjonariuszy został powiadomiony Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W związku z powyższym żaden akcjonariusz Spółki nie miał prawnie możliwości zgłoszenia posiadanych przez siebie akcji oraz możliwości uczestniczenia w tymże zgromadzeniu. Decydujące w tej sprawie, z punktu widzenia przepisów prawa, jest to, iż Zarząd Spółki nie otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu, w związku z czym Zarząd nie mógł sporządzić zgodnie z
prawem listy obecności i taka lista nie powstała. W praktyce próba zgromadzenia akcjonariuszy spółki w dniu 12.11.2014 r. sprowadziła się do prywatnego spotkania kilku osób, efektem czego powstał ?protokół? który zawiera nieprawdziwe informacje i fałszywe oświadczenia uczestników. Jednocześnie wybór nowej rady nadzorczej odbył się bez zachowania trybu przewidzianego w statucie Spółki, co dodatkowo podważa skuteczność podjętych uchwał. Należy stwierdzić, że jest to kolejna próbą przeprowadzenia nielegalnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki zamierza powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania prawna w celu zaskarżenia podjętych uchwał i wyeliminowania ich z obrotu prawnego. Niniejszym Zarząd GANT S.A. w upadłości likwidacyjnej przestrzega akcjonariuszy oraz innych uczestników obrotu instrumentami finansowymi przed odbieraniem oświadczeń woli i składaniem takowych na ręce
osób jako członków zarządu Spółki, którzy nie pełnią żadnych funkcji w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d282abo

Podziel się opinią

Share
d282abo
d282abo