Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8
espi

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (32...

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (32/2013)
Share
d3b3wt8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki IPO 28 sp. z o.o. SPV SUPPORT 2 S.K.A. z siedzibą w Legnicy, zwanego dalej "Akcjonariuszem", iż w wyniku zbycia 366.611 akcji GANT Development S.A. w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w dniu 12 marca 2013 roku, udział Spółki został zmniejszony poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował, iż przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji posiadał 1.464.009 akcji na okaziciela spółki GANT Development S.A., co stanowiło 6,63 % udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i dawało prawo do 1.464.009 głosów stanowiących 5,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A.
Aktualnie Akcjonariusz posiada 1.097.398 akcji spółki GANT Development S.A., co stanowi 4,97 % udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i daje prawo do 1.097.398 głosów stanowiących 4,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował również, iż wszystkie akcje posiada w imieniu własnym oraz że nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki GANT Development S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Karol Antkowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8