Trwa ładowanie...
d44x32g
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d44x32g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek 1 107 736 950 901 264 990 225 167
Wynik z tytułu prowizji i opłat 333 976 311 236 79 893 73 698
Zysk brutto 280 225 284 477 67 035 67 362
Zysk netto 346 046 239 933 82 780 56 814
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 345 639 239 505 82 683 56 713
Całkowite dochody za okres 399 717 213 235 95 619 50 493
Przepływy pieniężne netto 32 818 (792 473) 7 851 (187 652)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Suma aktywów 67 225 594 63 617 095 16 100 011 15 339 770
Kapitał własny ogółem 5 178 706 4 780 455 1 240 260 1 152 695
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 177 185 4 775 105 1 239 896 1 151 405
Kapitał podstawowy 2 650 143 2 650 143 634 689 639 020
Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319
Współczynnik wypłacalności 12,5% 12,4% 12,5% 12,4%
Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek 1 084 763 916 574 259 494 217 038
Wynik z tytułu prowizji i opłat 271 919 258 889 65 048 61 303
Zysk brutto 363 938 276 304 87 060 65 427
Zysk netto 304 844 232 768 72 924 55 118
Całkowite dochody za okres 357 958 206 229 85 630 48 834
Przepływy pieniężne netto (427 643) (1 038 360) (102 300) (245 876)
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Suma aktywów 66 363 299 63 263 327 15 893 498 15 254 467
Kapitał własny ogółem 4 866 812 4 508 854 1 165 564 1 087 204
Kapitał podstawowy 2 650 143 2 650 143 634 689 639 020
Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319
Współczynnik wypłacalności 12,9% 12,4% 12,9% 12,4%
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2014 roku w wysokości 1 EUR = 4,1755 zł oraz na 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 EUR = 4,1472 zł. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku oraz 30 września 2013 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,1803 zł i 1 EUR= 4,2231 zł ).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014 Q3_GNB Skonsolidowany Raport Kwartalny.pdf 2014 Q3 GNB Skonsolidowany raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)
d44x32g

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2014-11-12 Radosław Stefurak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44x32g

Podziel się opinią

Share
d44x32g
d44x32g