Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

GF PREMIUM S.A. - Informacja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta. (14/2011)

GF PREMIUM S.A. - Informacja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta. (14/2011)
Share
dhv0dsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GF PREMIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Finansowej PREMIUM S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2010r. Emitent otrzymał od akcjonariusza - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie informację o zmianie ilości posiadanych akcji i przysługujących z nich głosów, którą poniżej przytacza."Niniejszym, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-950 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami (dalej "Fundusz"), Informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 25 stycznia 2011 r. transakcji sprzedaży (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.) akcji Spółki GRUPA FINANSOWA
Premium S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice ("Spółka") udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%. Na dzień 24 stycznia 2011 r. Fundusz posiadał łącznie 261 071 akcji Spółki, co stanowiło 6,07% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 261 071 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 6,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po sprzedaży akcji Spółki na dzień 25 stycznia 2011 r., Fundusz posiada ogółem 31 548 akcji Spółki, co stanowi 0,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 31 548 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 0,73% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce."Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GF PREMIUM S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
032 250 55 18 032 250 55 17
(telefon) (fax)
gielda@grupafinansowa.pl www.grupafinansowa.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2011-02-03 Kinga Śliski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw