Trwa ładowanie...
d6sm7bo

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie umów zastawu zwykłego. (48/2013)

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie umów zastawu zwykłego. (48/2013)

Share
d6sm7bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów zastawu zwykłego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżącego nr (i) 19/2013 oraz (ii) 21/2013, (iii) 28/2013, (iv) 29/2013, 30/2013, (v) 31/2013 oraz (vi) 37/2013, Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę umowy zastawu zwykłego na 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Simple Creative Products S.A. z obligatariuszami, którzy nabyli obligacje serii A Spółki na rynku wtórnym. Umowa została zawarta w dniu 12 sierpnia 2013 roku (data poświadczenia daty pewnej przez notariusza). Przedmiotem umowy zastawu zwykłego jest 5.000.000 akcji zwykłych imiennych spółki Simple Creative Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nr od A 0.000.001 do A 5.000.000, objętych odcinkiem zbiorowymi akcji, stanowiących własność Spółki, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Creative Products S.A., zabezpieczających wszelkie wierzytelności wynikające z obligacji emitowanych przez Spółkę, o których Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz 31/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku ("Akcje Simple"). Wartość ewidencyjna Akcji Simple w księgach rachunkowych wynosi 33.031.531,90 zł. Wartość szacunkowa zabezpieczenia tj. Akcji Simple, zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, wynosi: 54.564.000 zł. Akcje Simple stanowią długoterminową lokatę kapitałową. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a obligatariuszami i jakimikolwiek osobami zarządzającymi obligatariuszem. Umowa została zawarta z datą pewną. Kryterium uznania aktywów za znaczące ? 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-08-13 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo