Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

GLOBAL COSMED S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d3zorcq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody ze sprzedaży 120 336 114 789 28 786 27 181
Koszt własny sprzedanych wyrobów -54 068 -52 948 -12 934 -12 538
Koszty sprzedanych towarów i materiałów -39 629 -55 229 -9 480 -13 078
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 746 6 897 1 853 1 633
Zysk (strata) brutto 7 573 6 430 1 812 1 523
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 096 5 170 1 458 1 224
Całkowite dochody ogółem 6 096 5 170 1 458 1 224
Średnia ważona akcji zwykłych 35 517 194 31 645 004 35 517 194 31 645 004
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,82 1,77 0,43 0,42
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,17 0,16 0,04 0,04
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Rzeczowe aktywa trwałe 30 366 19 061 7 272 4 596
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 129 130
Wartości niematerialne 1 045 239 250 58
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 452 437 108 105
Aktywa trwałe 32 403 20 275 7 760 4 889
Zapasy 12 709 8 721 3 044 2 103
Należności z tytułu dostaw i usług 52 468 65 852 12 566 15 879
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 15 567 2 353 3 728 567
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 299 6 729 551 1 623
Aktywa obrotowe razem 83 043 83 655 19 888 20 171
AKTYWA RAZEM 115 446 103 930 27 648 25 060
Kapitał własny 64 494 58 398 15 446 14 081
Zobowiązania długoterminowe 3 462 3 260 829 786
Zobowiązania krótkoterminowe 47 490 42 272 11 373 10 193
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 115 446 103 930 27 648 25 060
Wybrane dane finansowe za okres 1.01. -30.09.2014 roku oraz 1.01.-30.09.2013 roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 30.09.2014 roku wynoszący 4,1755 oraz na dzień 31.12.2013 roku 4,1472. II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Średnia arytmetyczna średnich kursów w okresie 1.01.-30.09.2013 roku wyniosła 4,2231. Średnia arytmetyczna średnich kursów w okresie 1.01.-30.09.2014 roku wyniosła 4,1803.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GLC raport 3Q 2014.pdf GLC raport 3Q 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (Far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)
d3zorcq

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq