Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 44/2013 w sprawie nabycia akcji własnych (44/2013)

GLOBAL ENERGY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 44/2013 w sprawie nabycia akcji własnych (44/2013)
Share
d10qzpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 44/2013 w sprawie nabycia akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. przekazuje korektę raportu nr 44/2013 z dnia 23 lipca 2013 w następującym zakresie: W raporcie bieżącym nr 44/2013 podano nieprawidłowy procentowy udział nabytych akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki. Zamiast wartości 0,1052 proc. należało podać wartość 0,1316 proc. W związku z powyższym Zarząd przekazuje poniżej prawidłową treść raportu nr 44/2013: Zarząd Global Energy S.A. informuje, że działając w oparciu o upoważnieniem udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, w dniu 22 lipca 2013 roku Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 24 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 3.600 zł po średniej cenie jednostkowej za akcję wynoszącej 1,27 zł. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Zarząd Global Energy S.A. informuje, że
akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, reprezentują 0,1316 proc. kapitału zakładowego Spółki i 0,1316 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Global Energy S.A. informuje, że od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 27.000 akcji własnych stanowiących 0,2369 proc. kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 0,2369 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009,
nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi