Trwa ładowanie...
d1iiuzk

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawarcie umowy o znaczącej wartości w odniesieniu do inwestycji w spółkę Agr...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawarcie umowy o znaczącej wartości w odniesieniu do inwestycji w spółkę Agroton Public Ltd. (27/2014)

Share
d1iiuzk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o znaczącej wartości w odniesieniu do inwestycji w spółkę Agroton Public Ltd. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. zawiadamia, że w dniu 11.03.2014 podpisał z funduszem Barma Capital Investments LLC z siedzibą w Dover w Stanach Zjednoczonych (dalej zwanym BCI), umowę inwestycyjną na dostarczenie znaczącego pakietu akcji spółki Agroton Public Ltd.(dalej zwanej AGROTON), w wyniku wcześniejszego otrzymania od tego podmiotu oferty na zakup pakietu 32,99% akcji AGROTON (której część stanowi załącznik do niniejszego raportu) w cenie nie przekraczającej 10,12 PLN za akcje tj. stanowiącej sześciomiesięczną średnią cenę akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, liczonej w okresie (12.10.2012 ? 11.04.2013), czyli sprzed dnia załamania kursu akcji tj. dnia 12 kwietnia 2013 roku. Zarząd Global Energy S.A. uznał ujawnienie informacji w tym zakresie za konieczne, zarówno z uwagi na fakt, że wartość ustalonego w Umowie Inwestycyjnej wynagrodzenia dla Global Energy S.A. za doprowadzenie do transakcji nabycia przez BCI pakietu akcji AGROTON w ilości reprezentującej 32,99% głosów na WZA
nieznacznie lecz przekracza 10% kapitałów własnych Global Energy S.A. wg. stanu na dzień ostatniego ?opublikowanego sprawozdania finansowego tj. za 3 kwartał 2013, jak również w związku z wcześniej opublikowaną strategią działania Global Energy S.A. w odniesieniu do inwestycji w AGROTON. Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. informuje, że będzie ?konsekwentnie zmierzał do realizacji zapisów zawartej umowy inwestycyjnej. Dodatkowo wyjaśniając powody dla których dotychczas posiadane ?przez Global Energy S.A. akcje AGROTON nie mogły stanowić przedmiot transakcji ich nabycia przez BCI jest fakt ?istniejących przepisów dotyczących wezwań zgodnie z Ustawą o Ofercie ograniczających możliwość nabywania ?większego niż 10% pakietu akcji spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w okresie krótszym niż 60 dni. Jednym z warunków zawartej Umowy inwestycyjnej jest ?dostarczenie pakietu akcji reprezentującego 32,99% w głosach na WZA Spółki w okresie krótszym niż termin publikacji
Sprawozdania Finansowego Spółki tj. 30 kwietnia 2014 roku bez konieczności ogłoszenia wezwania na akcje Spółki przez nabywającego akcje reprezentujące taki udział w kapitale i w głosach. Ponadto chcąc przybliżyć aspekty formalne skutkujące tym, że posiadany przez Global Energy SA pakiet akcji nie mógł być przedmiotem transakcji ?nabycia go przez BCI jest fakt, że od dnia nabycia przez Global Energy SA akcji Spółki AGROTON minęły niecałe 3 tygodnie ?co skutkuje tym, że Global Energy SA nie uzyskał statusu podmiotu mogącego zwiększyć stan posiadania akcji ?ponad 10% do 32,99% aż do końca kwietnia 2014 roku. Dlatego też postanowienia umowy inwestycyjnej mówią m.in. o tym, ?że Global Energy SA może doprowadzić do powstania podmiotu, który będzie spełniał wymagania związane z ?przepisami o wezwaniach tak aby do uzyskania kontroli nad akcjami Spółki w ilości 7.150.000 mogło dojść bez konieczności wzywania na akcje Spółki. Elementem niezbędnym do realizacji powyższego jest posiadana zdolność innego podmiotu
będącego ?akcjonariuszem Spółki do przekraczania progów bez konieczności wezwania na akcje z uwagi na dotychczasową realizację transakcji nabycia akcji AGROTON przez ten podmiot w ilości ?większej niż 10% w okresie ostatnich 6 miesięcy. Dlatego też wiodącym powodem zawarcia przez Zarząd Global Energy SA umowy inwestycyjnej było uzyskanie potwierdzenia o istnieniu takiego podmiotu, co skutkuje tym, że ?Zarząd będzie zmierzał do strukturyzowania transakcji oraz jej przeprowadzenia na zasadzie pośredniego zwiększenia zaangażowania przez BCI udziału w głosach na WZA Spółki AGROTON, poprzez nabycie podmiotu posiadającego prawo do zwiększenia zaangażowania ponad 10% w okresie krótszym niż 60 dni do poziomu reprezentującego 32,99% na WZA Spółki AGROTON. Z kolei powodem zawarcia przez BCI z Global Energy SA umowy inwestycyjnej ?jest odmówienie BCI zbycia akcji Spółki przez głównego akcjonariusza Spółki AGROTON. BCI nie uzyskując zgody głównego akcjonariusza na sprzedaż jakiejkolwiek ilości posiadanych przez niego
akcji za zaoferowaną cenę 10,12 PLN za akcję uznało, że akcjonariuszem posiadającym zdolność do zbycia lub ?dostarczenia Akcji w ilości i cenie oczekiwanej przez BCI jest Global Energy SA z racji posiadania już dotychczasowego ?statusu znaczącego akcjonariusza Spółki oraz dotychczasowych relacji ze Spółką. Zarząd Global Energy SA z uwagi na posiadane ?doświadczenie oraz wiedzę w odniesieniu do Spółki przyjął i zaakceptował ofertę BCI co skutkowało ?w konsekwencji zawarciem przedmiotowej umowy inwestycyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznik do Raportu Biezacego nr 27 z dnia 12.03.14 - SHARE PURCHASE OFFER ON AGROTON PUBLIC SHARES.pdf | Załącznik do Raportu Bieżącego nr 27 z dnia 12.03.14 - SHARE PURCHASE OFFER ON AGROTON PUBLIC SHARES | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Artura Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

Podziel się opinią

Share
d1iiuzk
d1iiuzk